Integració amb l’e.FACT

Documentació per a la integració amb l’e.FACT

IMPORTANT: Per enviar factures a l’administració no és necessària cap alta al servei e.FACT, les factures es poden enviar a través de la Bústia de Lliurament de factures electròniques.

En cas que el volum de factures sigui molt elevat, podeu integrar les vostres eines amb l’e.FACT per tal d’automatitzar la creació i/o l’ enviament. Des de l’AOC recomanem la integració per a empreses o organitzacions amb un volum de factures a generar per a Administracions Públiques superior a 100 factures mensuals.

  • Sol·licitud de la integració:

En cas que estigueu interessats en integrar les vostres eines amb e.FACT podeu enviar-nos el següent document a través del formulari de contacte.

Un cop sol·licitada l’alta a e.FACT se us comunicaran una sèrie de dades per poder accedir als diferents entorns i integrar-vos. Aquí trobareu la guia i altres documents per poder dur a terme la integració:

Documentació en català:

Documentació en castellà:

El meu programari de gestió comptable està integrat amb l’e.FACT?

La gran majoria de programaris de gestió comptable local estan integrats amb l’e.FACT.

Actualment, els sistemes de gestió comptable adherits al servei e.FACT són els següents: SICALWIN (AYTOS CPD), CGAP (ABSIS), SICAP TAO (T-Systems), SICAL Genesys (AUDIFILM) i Apeiron Software.

En el cas que tinguis un programari que NO estigui integrat amb l’e.FACT, oferim, com a alternativa, l’opció d’un Portal de Recepció de Factures, accessible des d’EACAT, que permet la descàrrega manual de les factures electròniques. Et recordem que per a poder accedir-hi has d’estar adherit a l’e.FACT. Pots trobar més informació a: Manual d’ús del portal del receptor

Si desitges que el teu programari de gestió comptable s’integri a l’e.FACT demana al teu proveïdor que segueixi els passos indicats a l’apartat “Com integrar-se amb l’e-FACT?”.

Plataformes de factura electrònica integrades a l’e.FACT

Actualment, les plataformes adherides són les següents: CAIXAFACTURA (La Caixa), eFACTURA-SeresPIMEFACTURATS-FACTURA, la plataforma d’EDICOMEdasFacturas (ZeroComa), B2B Router (Invinet Sistemes), baVel (Voxel Group), Hazteunafacturae Premium (Enxendra), BS Factura (Banc Sabadell) i EDIVERSA(Intercambio Electrónico de Documentos, SL).

Com canviar de modalitat portal del receptor a integració pròpia?

Per facilitar la transició a la nova modalitat a l’ens, el servei e-FACT ofereix la possibilitat, en els casos d’integració pròpia, que primer es canviï l’entorn de PRE de l’ens en qüestió a la nova modalitat i es validi allà que la nova configuració de funcionament és operativa. Aquesta sol·licitud ha de ser prèvia a la sol·licitud de modificació de modalitat d’adhesió i s’ha de fer mitjançant una sol·licitud a part.

Aquest canvi a pre-producció permetrà als ens realitzar les proves pertinents per poder integrar-se correctament sense comprometre la configuració a producció. Aquesta configuració diferent a pre-producció i producció es recomana per un període de durada no superior a 3 mesos. Un cop finalitzades les proves, per tal de modificar la modalitat d’adhesió a l’e-FACT caldrà que ens enviïs el formulari de modificació de servei a través de l’EACAT, indicant “Modalitat 2: a través de sistemes d’informació propis de l’ens”.

Omple el formulari d’adhesió de plataforma a preproducció. L’has de fer arribar adjunt al formulari de contacte d’aquest portal.

FAQ d’interés:

Què he de tenir en compte si canvio de modalitat dins l’e.FACT?

Per què l’XML de canvi d’estat enviat al HUB no realitza el canvi?

Si el receptor de la factura envia a través d’integració el canvi d’estat d’una factura a la carpeta STATIN del HUB però aquest no es processa correctament, caldria revisar l’extensió a la nomenclatura dels fitxers enviats, atès que el HUB, ara per ara, no accepta els canvis d’estat amb l’extensió en minúscules (xml). En aquest sentit, caldrà que l’extensió del fitxer estigui d’aquesta manera informat XML, i les referències i noms de fitxers adjunts es corresponguin amb els enviats prèviament per tal que quadrin amb els del HUB.

Així mateix, annexem unes recomanacions en quan a la nomenclatura dels fitxers de canvi d’estat:

On l’id_receptor correspon a l’identificador associat a la AA.PP. receptora de la factura i originadora del fitxer d’estat en qüestió, i l’id_emissor a l’identificador de l’emissor de la factura per la que s’està informant l’estat. Finalment la referència_1 correspon a un identificador únic associat al fitxer generat, amb finalitats de seguiment dins la plataforma e.FACT.

I perquè ho associï a la factura, dins de l’XML, s’haurà d’indicar el hub_id de de la factura, data de la factura i el CIF indicat a la mateixa.

Proveïdors integrats amb serveis del Consorci AOC

T'ha estat útil aquesta informació? NoSí (-1 puntuación, 1 votos)
El 0% l'ha trobat útil (1 vots)