Noves validacions al Punt General d’Entrada de factures.

Objectiu
Incorporar les adaptacions necessàries al Punt General d’Entrada de Factures (PGE, en endavant) del servei  e-FACT per complir amb els requeriments exigits als PGE tal i com estableix l’Ordre HAP/1650/2015, de 31 de juliol, per la qual es modifiquen l’Ordre HAP/492/2014, de 27 de març, per la qual es regulen els requisits funcionals i tècnics del registre comptable de factures de les entitats de l’àmbit d’aplicació de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, i l’Ordre HAP/1074/2014, de 24 de juny, per la qual es regulen les condicions tècniques i funcionals que ha de reunir el punt general d’entrada de factures electròniques: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8844

Descripció de les regles de validacions

En el document trobareu indicat qui és el responsable de fer les validacions (e-FACT com a PGE o els registres comptables de factures (RCF) de l’ens receptor de la factura) i la seva data prevista d’implementació. I finalment, n’hi ha unes que no s’han implementat.

Observacions:Durant el mes de febrer del 2017 hem aplicat aquestes validacions però sense rebutjar les factures amb l’objectiu de quantificar l’impacte d’aquestes validacions i els seus errors. Un cop analitzades les dades i per tal de minimitzar l’impacte hem acordat aplicar les validacions de la següent forma:

 • A partir del 15 de març algunes d’aquestes validacions ja estaran totalment operatives i s’activaran els rebutjos corresponents.
 • N’hi ha d’altres que s’activaran més endavant, el 03 de maig del 2017 per tal que els emissors de factures tinguin més temps per adaptar les seves plataformes.

Recomanacions quant a l’ordre en el qual aplicar les validacions

 • Es recomana seguir la seqüència
 • Es recomana realitzar totes les validacions per retornar al proveïdor tots els errors detectats, llevat de les següents:
  • Si no passa la validació 6a relativa al nombre de decimals, no es continua amb la validació 6a relativa al càlcul del cost total i import brut.
  • Si no passa la validació 6b relativa al nombre de decimals, no es continua amb la validació

Recomanacions de format factura-e 3.2.1 per l’aplicació d’aquestes validacions

Donat que les validacions comptables de l’apartat 6 de l’ordre impliquen càlculs de imports, recomanem enviar les factures en format 3.2.1 per major precisió en cas de imports amb fraccions i evitar així rebutjos per arrodoniments incorrectes necessaris pel format factura-e 3.2.

Com es retornen els rebutjos del RCF al PGE?
Quan es rebutja alguna factura per no complir amb les regles de validacions, tots aquests errors s’han agrupat en el codi =HF09  i dins de la descripció s’inclou el codi específic de l’error i la seva descripció. Es retornen tots els errors detectats en el següent format:

 • “Codi error: Descripció | codi error: Descripció”

Per exemple en una factura amb errors de validació detectats RCF05002 i RCF05004 es tornaria com a comentari del rebuig:

 • RCF05002: Emissor: El NIF no s’ajusta a les normes i criteris de formació del mateix. Es incompleix la regla número 5b de l’annex II de l’Ordre HAP / 1650/2015 | RCF05004: Emissor: El nom i el primer cognom són obligatoris. Es incompleix la regla número 5d de l’annex II de l’Ordre HAP / 1650/2015 |

Cal tenir present que la mida d’aquest camp és de 500 caràcters i si la suma dels errors supera aquest llindar, el missatge d’error es truncarà quan s’arribi al caràcter 500.

Descripció dels errors de validació

CodiDescripció errorData implementació al PGE
RCF03001El número de factura es obligatorio. Se incumple la regla 3a del anexo II de la Orden HAP/1650/201515/03/2017
RCF04001Factura rectificativa con criterio de rectificación distinto de 01,02,03,04. Se incumple la regla 4a del anexo II de la Orden HAP/1650/201515/03/2017
RCF04002Para facturas rectificativas con criterio de rectificación 01 o 02 el número de factura del emisor que rectifica es obligatorio. Se incumple la regla 4b del anexo II de la Orden HAP/1650/201515/03/2017
RCF05001Emisor: El código de tipo de persona, física \”F\” o jurídica \”J\” es obligatorio. Se incumple la regla 5a del anexo II de la Orden HAP/1650/201515/03/2017
RCF05002Emisor: El NIF no se ajusta a las normas y criterios de formación del mismo. Se incumple la regla 5b del anexo II de la Orden HAP/1650/201515/03/2017
RCF05003Emisor: El código del país (dos primeros caracteres del NIF cuando sean letras) cuando exista, se ajustará a lo establecido en el propio esquema Facturae. Se incumple la regla 5c del anexo II de la Orden HAP/1650/201515/03/2017
RCF05004Emisor: El nombre y el primer apellido son obligatorios. Se incumple la regla 5d del anexo II de la Orden HAP/1650/201515/03/2017
RCF05005Emisor: La razón social es obligatoria. Se incumple la regla 5e del anexo II de la Orden HAP/1650/201515/03/2017
RCF05006Cesionario: El código de tipo de persona, física \”F\” o jurídica \”J\” es obligatorio. Se incumple la regla 5a del anexo II de la Orden HAP/1650/201515/03/2017
RCF05007Cesionario: El NIF no se ajusta a las normas y criterios de formación del mismo. Se incumple la regla 5b del anexo II de la Orden HAP/1650/201515/03/2017
RCF05008Cesionario: El código del país (dos primeros caracteres del NIF cuando sean letras) cuando exista, se ajustará a lo establecido en el propio esquema Facturae. Se incumple la regla 5c del anexo II de la Orden HAP/1650/201515/03/2017
RCF05009Cesionario: El nombre y el primer apellido son obligatorios. Se incumple la regla 5d del anexo II de la Orden HAP/1650/201515/03/2017
RCF05010Cesionario: La razón social es obligatoria. Se incumple la regla 5e del anexo II de la Orden HAP/1650/201515/03/2017
RCF06001En las facturas emitidas en euros, alguno de los importes de las líneas tiene más de dos decimales o no es numérico. Se incumple la regla 6a del anexo II de la Orden HAP/1650/201515/03/2017
RCF06002En las facturas emitidas en euros el coste total de cada línea debe ser igual al producto del nº unidades por el precio unitario redondeado con el método común de redondeo a dos decimales. Se incumple la regla 6a del anexo II de la Orden HAP/1650/2015A partir del 03/05/2017
RCF06003En las facturas emitidas en euros, el importe bruto de cada línea debe ser la suma del coste total más la suma de recargos menos la suma de descuentos. Se incumple la regla 6a del anexo II de la Orden HAP/1650/2015A partir del 03/05/2017
RCF06004En las facturas emitidas en euros, alguno de los importes a nivel de factura, excepto los tipos impositivos o los porcentajes a aplicar, tiene más de dos decimales o no es numérico. Se incumple la regla 6b del anexo II de la Orden HAP/1650/201515/03/2017
RCF06005En las facturas emitidas en euros, el total importe bruto de la factura debe ser la suma de los importes brutos de las líneas. Se incumple la regla 6b del anexo II de la Orden HAP/1650/2015

A partir del 03/05/2017

RCF06006El código de moneda no es válido. Se incumple la regla. Se incumple la regla 6c del anexo II de la Orden HAP/1650/2015

15/03/2017

RCF07002La fecha de emisión de la factura es obligatoria y debe ser una fecha válida. Se incumple la regla 7a del anexo II de la Orden HAP/1650/201515/03/2017
RCF09002Existen líneas de la factura sin contenido en la descripción. Se incumple la regla 9b del anexo II de la Orden HAP/1650/201515/03/2017
RCF01001La factura no cumple el esquema XSD de “Facturae” de la versión correspondiente (3.2 o 3.2.1). Se incumple la regla 1 del anexo II de la Orden HAP/1650/201515/03/2017
RCF02001Firma inválida:  Certificado actualmente caducado en una firma no longeva. Se incumple la regla 2 del anexo II de la Orden HAP/1650/201515/03/2017
RCF02002Firma inválida:  Certificado actualmente revocado en una firma no longeva. Se incumple la regla 2 del anexo II de la Orden HAP/1650/201515/03/2017
RCF02003Firma inválida:  Certificado inválido. Se incumple la regla 2 del anexo II de la Orden HAP/1650/201515/03/2017
RCF02004Firma inválida:  Certificado no de confianza. Se incumple la regla 2 del anexo II de la Orden HAP/1650/201515/03/2017
RCF02005Firma inválida:  Error de integridad. Se incumple la regla 2 del anexo II de la Orden HAP/1650/201515/03/2017
RCF02006Firma inválida:  Formato de firma inválido. Se incumple la regla 2 del anexo II de la Orden HAP/1650/201515/03/2017
RCF02010La factura no contiene firmas: Se incumple la regla 2 del anexo II de la Orden HAP/1650/201515/03/2017
RCF09001El número de registro asignado en el Punto general de entrada de facturas electrónicas es obligatorio. Se incumple la regla 9a del anexo II de la Orden HAP/1650/201515/03/2017
RCF07001La fecha de anotación en el registro administrativo es obligatoria, debe ser válida, anterior o igual a la fecha actual y mayor o igual que la fecha de emisión de la factura. Se incumple la regla 7a del anexo II de la Orden HAP/1650/201515/03/2017
Aquesta informació ha estat útil? NoSí (-7 rating, 17 votes)
El 29% l'ha trobat útil (17 vots)
Millora aquest contingut

6 Comentaris

 1. Maria Teresa Fusté Sánchez

  Tinc una factura que ha estat rebutjada perque l’import te més de dos decimals. No se com he de fer per rectificar la factura, si he de fer una nova amb el format 3.2 enlloc del format 3.2.1, si per ixò he der una rectificativa negativa i tampoc he trobat les indicacions de que he de fer.

  1. Hola Maria Teresa,

   En aquest cas et recomanem contactar amb el nostre Centre d’Atenció a l’Usuari a través del botó “obre una petició” que trobaràs a la part superior dreta d’aquesta mateixa pàgina.

   Atentament,

   Suport AOC

  1. Hola Alexei,

   Tal com indica la FAQ sobre la que fas referència, aquest error vol dir que el NIF de l’emisor no s’ajusta a les normes i criteris de formació del mateix, per tant et recomanem que davant qualsevol dubte contactis amb el nostre Centre d’Atenció a l’Usuari a través del botó “obre una petició” que troabràs a la part superior dreta d’aquesta mateixa pàgina.

   Atentament,

   Suport AOC

CA ES EN