Glossari de Representa

  • Poder o representació: habilitació que confereix una persona (física o jurídica) a favor d’un tercer per a que actuï en nom seu davant les Administracions públiques.
  • Apud acta: tipologia de poder que s’atorga mitjançant la compareixença personal o electrònica.
  • Poderdant: persona (física o jurídica) que confereix poders a un tercer per actuar en nom seu davant les Administracions púbiques.
  • Representant o apoderat: persona (física o jurídica) que rep un poder per actuar davant les Administracions públiques en nom d’una altra persona.
  • Validació: acció de comprovació de que les facultats o poders d’una persona són suficients per a actuar en nom i representació d’una altra persona, en la realització de determinades actuacions davant les Administracions públiques.
  • Tramitació atesa: l’assistència que presta un treballador de les OAC o OAMR en l’ús dels mitjans electrònics, previ consentiment de la persona interessada, que inclou la realització d’un tràmit en nom seu tot emplenant i signant el formulari de què es tracti.
  • Renúncia: acció per la qual l’apoderat decideix desistir de l’apoderament que li ha conferit el poderdant.
  • Revocació: acció per la qual el poderdant decideix donar de baixa l’apoderament que ha atorgat a favor de l’apoderat.
Aquesta informació ha estat útil? NoSí (No Ratings Yet)
No hi ha valoracions d'aquesta FAQ
Close Bitnami banner
Bitnami