Funcionari habilitat i empleat: qui pot prestar assistència?

Quan la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions públiques regula les funcions d’assistència als interessats (per a signar documents en nom dels interessats no obligats i realitzar còpies autèntiques), l’atribueix als funcionaris públics. A més, aquesta habilitació ha de quedar inscrita al Registre de Funcionaris Habilitats.

Malgrat que la disposició final setena, sobre l’entrada en vigor de la llei, utilitza l’expressió “empleats públics” hi ha un consens doctrinal en afirmar que la voluntat del legislador és designar als funcionaris en sentit estricte (de carrera o interins) per a dur a terme aquestes funcions.

A la pràctica, però, molts ens públics (sobretot els més petits) no tenen funcionaris en plantilla, el que pot suposar un problema des del punt de vista del funcionament de REPRESENTA ja que, en teoria, no tindran forma material d’assistir als interessats.

Aquesta informació ha estat útil? NoSí
No hi ha valoracions d'aquesta FAQ
Close Bitnami banner
Bitnami