Exemples d’ús (regulació)

L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat va aprovar la modificació de la seva ordenança reguladora de l’administració electrònica per tal de gestionar més eficientment la notificació electrònica dels seus actes administratius. En aquest sentit, amb el nou articulat la notificació electrònica es podia practicar en qualsevol dels procediments administratius que es tramitin per l’ajuntament. Així mateix, es determina que tots els formularis normalitzats, per iniciar tràmits o procediments administratius, inclouran la possibilitat de que la persona interessada indiqui les dades de contacte per tal que les notificacions i comunicacions posteriors siguin electròniques.

De la seva banda, l’article 29.10 determina que la potestat per determinar els actes administratius, tràmits i procediments en els quals la notificació serà exclusiva i obligatòriament electrònica serà de l’Alcaldia.

Addicionalment, l’Oficina Municipal d’administració electrònica ha aprovat un reglament per a l’establiment obligatori de la relació electrònica a l’àmbit d’actuació de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat

L’Ajuntament de Sant Just Desvern va aprovar una Ordenança reguladora de l’administració electrònica en què es regulen les notificacions electròniques i on s’estableixen els casos en què les notificacions electròniques seran sempre obligatòries. D’aquesta manera, no caldrà gestionar el consentiment de l’interessat. Aquests casos són:

 1. Obligatorietat per a totes les persones jurídiques, però en podran quedar exempts d’aquesta obligació – si així ho demanen – les empreses que comptin amb menys de 5 treballadors.
 2. Obligatorietat per al personal de l’Ajuntament, sempre que les persones treballadores tinguin accés als recursos tecnològics adequats en el seu lloc de treball.
 3. Obligatorietat per als membres dels òrgans col·legiats de l’Ajuntament, que rebran la convocatòria per mitjans electrònics juntament amb la documentació complementària.
 4. Obligatorietat per a col·lectius de persones físiques que per raons de capacitat econòmica o tècnica, dedicació professional o altres motius acreditats, tinguin garantits l’accés als mitjans tecnològics adequats i la disponibilitat d’aquests mitjans
 5. Obligatorietat per a persones físiques que hagin utilitzat mitjans electrònics amb les seves comunicacions amb l’Ajuntament amb anterioritat, amb el mateix nivell, o superior, que els requeriments tecnològics emprats anteriorment.

L’Ajuntament de Castellar del Vallès va aprovar una ordenança d’administració electrònica. En l’article 28 d’aquesta ordenança es regulen les notificacions per mitjans electrònics, que podran ser efectuades amb consentiment de l’interessat o de forma obligatòria en els casos especificats a l’annex II de l’ordenança.

L’ordenança presentava una innovació en la gestió del consentiment de l’interessat, que queda regulat en el punt 5 de l’article 28: l’administració podrà entendre que el ciutadà consenteix en rebre notificacions electròniques quan aquest faciliti les seves dades de contacte per mitjans electrònics, és a dir, el seu correu-e i/o mòbil.

L’Ajuntament de Reus ha elaborat un reglament que regula l’ús de les notificacions per mitjans electrònics. Com a element destacat, aquest reglament inclou supòsits en què es podran efectuar notificacions electròniques de forma obligatòria a determinats col·lectius de persones físiques i jurídiques, tal i com permet la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions públiques i la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques a Catalunya.

Concretament, l’obligatorietat queda establerta en els casos següents:

 1. Notificació de les convocatòries dels òrgans col·legiats de l’Ajuntament.
 2. Comunicacions interdepartamentals de l’ajuntament
 3. Notificacions d’actes administratius al personal al servei de l’Ajuntament, sempre que aquests tinguin la condició d’interessats.
 4. Comunicacions generals al personal al servei de l’Ajuntament.
 5. Les notificacions i les comunicacions en els procediments de contractació administrativa
 6. Les notificacions i les comunicacions en els procediments de concurrència pública, com són les subvencions, els ajuts, els concursos, les bases d’oposicions, i en general en aquells tràmits administratius i comunicacions que sigui possible, s’efectuaran mitjançant l’ús dels mitjans electrònics. Les bases reguladores inclouran l’obligatorietat sempre que sigui possible per raó dels destinataris.

Ordre PDA/20/2019, de 14 de febrer, sobre la posada en funcionament de la tramitació electrònica, enumera els subjectes obligats a relacionar-se electrònicament:

 • Les persones jurídiques.
 • Les entitats sense personalitat jurídica.
 • Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que duguin a terme amb les administracions públiques en exercici de l’activitat professional esmentada. En tot cas, s’entenen inclosos dins d’aquest col·lectiu els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
 • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l’Administració.
 • Les persones físiques que realitzin activitat econòmica, professional, empresaris individuals o autònoms.
  D’altra banda, convé destacar l’Ordre PDA/21/2019, de 14 de febrer, per la qual es determina el sistema de notificacions electròniques de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic.

En darrer lloc, cal destacar l’article 73 del Decret 76/2020, de 4 d’agost, d’Administració digital, relatiu a les persones físiques obligades a relacionar-se electrònicament amb l’Administració de la Generalitat en els termes allà establerts.

Aquest ajuntament va aprovar una ordenança municipal d’administració electrònica i posteriorment (any 2018) la regulació de la posada en funcionament de la notificació electrònica al municipi.

En aquest cas, les persones que “estaran obligades a acceptar l’ús de les comunicacions i notificacions electròniques”, en els termes previstos en la norma, són:

 • El personal de l’Ajuntament d’Olot i els seus organismes autònoms.
 • Les empreses, persones jurídiques, entitats sense personalitat jurídica, professionals de col·legiació obligatòria per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques i en l’exercici de l’activitat professional esmentada, inclosos notaris i registradors de la propietat i mercantils, i els representants d’aquests que es relacionen amb l’Ajuntament d’Olot i els seus organismes autònoms.
 • Entitats que participen en convenis o altre tipus d’acords bilaterals amb l’Ajuntament d’Olot i els seus organismes autònoms

Va aprovar l’ordenança d’administració electrònica.

Amplia el nombre de subjectes obligats, a més dels de l’art.14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions públiques,

 • Els adjudicataris de l’administració municipal
 • Els membres de la Corporació, d’òrgans col·legiats, personal directiu, eventual i, en general al personal al servei de la Corporació

Els subjectes obligats a rebre notificacions electròniques perquè tenen l’obligació de relacionar-se per aquests mitjans amb l’Ajuntament de Garcia, segons l’ordenança de transparència i administració electrònica d’aquest Ajuntament, coincideixen amb els enumerats a l’art.14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions públiques.

Va aprovar l’ordenança de transparència i administració electrònica

Segueix el model de l’Ajuntament de Garcia, és a dir, que els subjectes obligats a la relació electrònica amb l’Ajuntament d’Artesa de Segre i, per tant, a rebre notificacions electròniques és una reproducció del previst a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions públiques.

En la línia del previst a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions públiques, l’Ordenança de transparència i administració electrònica estableix el caràcter preferent de la pràctica de les notificacions electròniques, i l’obligatorietat d’aquestes quan el destinatari és algun dels subjectes obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l’Ajuntament. Inclou:

 • Subjectes de l’art.14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.
 • Aspirants que es presentin a processos selectius de l’Ajuntament.
 • Sol·licitants i beneficiaris de subvencions quan ho prevegin a les bases reguladores (excloses les de caràcter social).
 • Proveïdors de l’Ajuntament
 • Organitzacions sindicals de l’Ajuntament.

El 19 de maig de 2020 va aprovar una modificació de l’Ordenança general de l’Administració electrònica per regular, entre d’altres, aspectes relacionats amb les notificacions electròniques.

L’article 42 de dita Ordenança, sobre el sistema de notificació electrònica, preveu expressament que eNOTUM serà el sistema que utilitzarà la Diputació.

Aquesta informació ha estat útil? NoSí
No hi ha valoracions d'aquesta FAQ
Close Bitnami banner
Bitnami