e-FACT
Suport > e-FACT > Contingut > El concepte de factura electrònica

El concepte de factura electrònica

La factura electrònica és un document amb el mateix contingut que una factura tradicional en paper, que tanmateix, es presenta en format digital i que s’ha de signar amb un certificat d’una entitat de certificació reconeguda.

Si cerquem una definició específica, podem recórrer a l’article 1 de la Llei 56/2007: “La factura electrònica és un document electrònic que compleix amb els requisits legal i reglamentàriament exigibles a les factures i que a més, garanteix l’autenticitat del seu origen i la integritat del seu contingut”.

Tot i que existeixen diferents mecanismes per garantir l’autenticitat de l’origen i la integritat del contingut des del moment de la seva expedició fins el final del període de conservació, en el cas de la factura electrònica l’ús de la signatura electrònica és el més generalitzat.

Així mateix, la Llei 25/2013 d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, en l’article 5. Format de les factures electròniques i la seva signatura electrònica, indica que: “…Les factures electròniques que es remetin a les administracions públiques han de tenir un format estructurat i estar signades amb signatura electrònica avançada basada en un certificat reconegut…”

Per facturació electrònica s’entén el procés de transmissió de factures entre emissors i receptors (o documents anàlegs) per mitjans electrònics (fitxers informàtics) i telemàtics (d’un ordinador a l’altre), firmats digitalment amb certificats reconeguts i amb la mateixa validesa legal que les factures emeses en paper.

Els formats de la factura electrònica poden ser diversos (xml, edifact, pdf, html, doc, xls, gif, jpeg o txt, entre altres) sempre que es respecti el contingut legal exigible a qualsevol factura i es compleixin els requisits d’autenticitat i integritat, per exemple amb la incorporació de la signatura electrònica reconeguda.

No obstant això, i després de la publicació de l’Ordre PRE/2971/2007, en la qual es va definir l’ús obligatori del format xml facturae quan el destinatari és l’Administració General de l’Estat i els seus organismes públics, aquest format ha estat adoptat també per la resta d’administracions i freqüentment, entre les empreses privades.

Val a dir que la Llei 25/2013, a la Disposició addicional segona indica: “…les factures electròniques que es remetin a les administracions públiques s’han d’ajustar al format estructurat de la factura electrònica Facturae, versió 3.2”, fixant d’aquesta manera el format de les factures electròniques que les administracions públiques han d’admetre en el seu registre de factures.

D’altra banda, cal tenir present la Resolució de 21 de març de 2014, de la Subsecretaria, per la que es publica la Resolució de 10 de març de 2014, de la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació i de les Secretaries d’Estat d’Hisenda i de Pressupostos i Despeses per la que es publica una nova versió, 3.2.1, del format de factura electrònica facturae.
Què NO és una factura electrònica?

És important saber què és una factura electrònica i què no ho és, ja que pot ser que els arxius que tenim emmagatzemats o que enviem no tinguin validesa legal.

Alguns exemples de documents que no són factures electròniques:
• Un document digital en format electrònic (pdf, xls, doc, etc.) rebut per correu electrònic
• Un document digital amb una signatura escanejada
• Un document digital signat amb un certificat digital no reconegut per l’AEAT. Ha de ser una entitat de certificació reconeguda
• Un document digital signat amb un certificat digital caducat, donat que el certificat no és vàlid per realitzar la signatura

En resum, per tal que una factura electrònica tingui la mateixa validesa legal que una factura emesa en paper, el document electrònic que la representa ha de portar una signatura electrònica avançada basada en un certificat reconegut i ser transmès per mitjans telemàtics.

Aquesta informació ha estat útil? NoSí
El 63% l'ha trobat útil (16 vots)
Millora aquest contingut

0 Comentaris

CA ES EN