Documentació a adjuntar a una representació al portal de ciutadania

Quan una persona física o jurídica vol sol·licitar la inscripció d’una representació amb documentació adjunta a través del portal de ciutadania, ha d’accedir a la pestanya “Sol·licitar inscripció”.

Durant el procés se li demanarà que adjunti un document que acrediti la representació que s’està inscrivint. La Llei del Procediment Administratiu Comú de les Administracions públiques (LPACAP), article 5.4, estableix que pot acreditar-se amb “qualsevol mitjà vàlid en Dret que deixi constància fidedigna de la seva existència”.

Cal tenir present que a la pràctica només s’admeten documents notarials, o documents privats verificats per qualsevol altre fedatari públic perquè són els únics que reuneixen els requisits de la LPACAP (queden exclosos altres documents com, per exemple, escanejos sense elements d’autenticitat o fotografies).

Si en el document notarial no hi figura el CSV (codi segur de verificació), has de tenir en compte el següent:

  • Si el presentes en una oficina de registre, ha de ser una primera còpia emesa per la notaria.
  • Si el presentes telemàticament, ha de ser un document original electrònic o bé una còpia autèntica, proporcionada per una oficina d’assistència en matèria de registre.

Un cop finalitzada la sol·licitud, aquesta quedarà en estat “Pendent de validació” i l’assessoria jurídica de l’ens analitzarà si el document acredita de manera fidedigna la representació:

  • Si es tracta d’un document admès i l’assessoria competent en la tramitació valora de forma positiva el document, s’incorporarà al Representa i canviarà l’estat a “Vàlida”.
  • Si, per contra, l’informe és desfavorable perquè el document no és admissible o aprecia una la falta o insuficiència d’autorització, es requerirà a l’interessat que esmeni. Tindrà un termini de 10 dies o superior segons el cas (article 5.6 LPACAP), a través del circuït de requeriment de documentació habitual per al procediment administratiu o bé es desestimarà la sol·licitud i es canviarà l’estat a “Denegada”.

En canvi, si ets la persona poderdant, pots atorgar una representació sense adjuntar cap document (representació apud acta).  Llavors hauràs d’esperar a què la persona representant accepti la representació. Si totes dues sou persones físiques, teniu l’opció de venir juntament a una oficina presencial, amb cita prèvia.

Contingut relacionat:

Còpia autèntica

Aquesta informació ha estat útil? NoSí
El 100% l'ha trobat útil (1 vots)
Close Bitnami banner
Bitnami