DGT: deutors de l’IVTM (fitxa del servei i requisits)

A continuació trobaràs la descripció del servei i l’ajuda per emplenar la sol.licitud. Llegeix-los atentament!

Descripció El servei permet als ajuntaments (o ens supramunicipals a qui hagin delegat la gestió de l’IVTM) la remissió informàtica de les dades relatives a aquest deute tributari, de l’any en curs i de l’any anterior, al Registre de Vehicles de la DGT que està suportat per la plataforma ATMV.

Per tant, facilita el compliment dels articles 97 i 99.3 del RDLeg 2/2004 pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, i la Resolució de 9 de juliol de 2010 de la DGT sobre comunicació informàtica al Registre de Vehicles de l’impagament del deute corresponent a l’IVTM (aquesta resolució va entrar en vigor el 24/7/2010)

Òrgan emissor Direcció General de Trànsit (DGT). Ministeri de l’Interior
Tipus de consulta Manual: consulta de dades per part de l’empleat públic, a través del frontal web EACAT > Via Oberta. El sistema de gestió és per LOTS.
Automatitzada: mitjançant serveis web (consulta de dades directament a través dels sistemes d’informació propis de l’ens públic)
Com fer les consultes Consulta el contingut DGT: deutors de l’impost municipal de vehicles (com fer consultes)
Tipus d’usuari Els ajuntament o ens supramunicipals a qui hagin delegat la gestió de l’IVTM.
Requisits previs
Per a ser consumidor del servei, cal tenir en compte diferents aspectes:

Tècnics: si la gestió de dades es realitza de manera manual, l’empleat públic haurà d’estar donat d’alta a EACAT i autoritzat per al consum d’aquest servei. La identificació a EACAT s’ha de realitzar necessàriament amb targeta de certificació digital (T-CAT o equivalent).

Si la gestió es realitza de manera automatitzada, a través de Serveis Web, el sistema d’informació que faci les crides al servei haurà de signar-les amb el certificat d’aplicació (CDA) de l’administració responsable del sistema; tot i que l’enviament/consulta de dades a la DGT es realitzarà amb el certificat dgtCA que l’ens haurà cedit al Consorci AOC.

Sol·licitud del servei i documentació requerida Sol·licitud del servei:

Els ens locals que vulguin ser usuaris del servei hauran de emplenar el formulari de sol·licitud d’autorització d’accés al servei Deutors de l’IVTM, que està disponible al web del Consorci AOC (Inici / Serveis / Via Oberta). Si a la sol·licitud s’ha seleccionat l’opció Tipus de consulta: ‘Integració mitjançant Serveis Web’ és imprescindible emplenar també el Formulari de sol·licitud d’integració a Via Oberta mitjançant serveis web.

Documentació que cal aportar:

Formulari de sol·licitud d’autorització d’accés al servei (i formulari de sol·licitud d’integració, si escau), degudament emplenat i signat electrònicament.

Requisits normatius per emplenar la sol·licitud No requereix
Cost No té cost
T'ha estat útil aquesta informació? NoSí (Ninguna valoración todavía)
No hi ha valoracions d'aquesta FAQ
X