Dades Personals i Transparència en actuacions dels ens locals

Aquest document analitza els dictàmens, informes i/o resolucions emesos pels organismes competents en matèria de protecció de dades, com l’Autoritat catalana de protecció de dades, la Comissió de garantia per a l’accés a la informació pública (GAIP), la Agencia española de protección de datos y el Consejo de transparencia y buen gobierno (CTBG) per veure la interpretació que fan del joc dels drets que defensen la protecció de les dades personals i la transparència de l’activitat pública en determinades actuacions dels ens locals. Especialment les que tenen per objecte la difusió de les actuacions i de les actes dels òrgans de govern.

Aquest document, que s’anirà revisant periòdicament, ha estat elaborat pel grup de treball de documents normalitzats, format per tècnics de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, la Diputació de Girona, la Diputació de Lleida, la Diputació de Tarragona, l’Associació Catalana de Municipis (ACM), la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), el Consorci d’Administració Oberta de Catalunya (AOC) i el Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers de Catalunya (CSITAL), que s’ha constituït arran del conveni marc, de 2 de juny de 2015, subscrit per col·laborar en matèria de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Si teniu comentaris o millores sobre el mateix, en les podeu fer arribar a través dels comentaris per al seu anàlisi, valoració i possible incorporació en el document.

Guia sobre el tractament de dades personals i transparència

 

 

Aquesta informació ha estat útil? NoSí
El 83% l'ha trobat útil (6 vots)
Millora aquest contingut

0 Comentaris

CA ES EN