CORPME: registre mercantil (normativa per emplenar la sol·licitud)

Finalitat Normativa interna de l’ens

(cal indicar on trobar-la a la sol·licitud del servei)

Normativa general Consentiment
Ajuts, subvencions i beques
 • Bases reguladores específiques de l’ajut o de la subvenció
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
No cal consentiment(Reial Decret de 22 d’agost de 1885 pel que es publica el Codi de Comerç i Reial Decret 1784/1996, de 19 de juliol, pel que s’aprova el Reglament del Registre Mercantil).
Autoritzacions, permisos i llicències
 • Ordenances municipals reguladores.
 • Normativa del procés d’intervenció municipal.
 • Llei 7/1985, de 2 d’abril, de les Bases de Règim Local.
 • Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni del ens locals. (Atorgament de llicències d’ocupació del domini públic)
 • Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.
 • Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.
 • Llei 3/2007, de 4 de juliol, de l’obra pública.
No cal consentiment(Reial Decret de 22 d’agost de 1885 pel que es publica el Codi de Comerç i Reial Decret 1784/1996, de 19 de juliol, pel que s’aprova el Reglament del Registre Mercantil).
Contractació pública
 • No requereix
 • Reial Decret 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic.
 • Reial Decret 1098/2001, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de contractes del sector públic.
No cal consentiment(Reial Decret de 22 d’agost de 1885 pel que es publica el Codi de Comerç i Reial Decret 1784/1996, de 19 de juliol, pel que s’aprova el Reglament del Registre Mercantil).
Denúncies, inspeccions i sancions
 • No requereix
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre procediment sancionador d’aplicació als àmbits de la Generalitat de Catalunya.
 • Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local.
 • Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les Administracions Públiques de Catalunya.
No cal consentiment(Reial Decret de 22 d’agost de 1885 pel que es publica el Codi de Comerç i Reial Decret 1784/1996, de 19 de juliol, pel que s’aprova el Reglament del Registre Mercantil).
Expropiacions
 • Cal indicar el procediment concret i actual.
 • Llei de 16 de desembre de 1954, d’Expropiació Forçosa.
No cal consentiment(Reial Decret de 22 d’agost de 1885 pel que es publica el Codi de Comerç i Reial Decret 1784/1996, de 19 de juliol, pel que s’aprova el Reglament del Registre Mercantil).
Gestió i recaptació d’ingressos públics en període voluntari
 • Ordenances fiscals dels tributs o impostos.
 • Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
 • Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel que s’aprova el Reglament general de recaptació.
 • Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
No cal consentiment(Reial Decret de 22 d’agost de 1885 pel que es publica el Codi de Comerç i Reial Decret 1784/1996, de 19 de juliol, pel que s’aprova el Reglament del Registre Mercantil).
Gestió i recaptació d’ingressos públics en via executiva
 • Ordenances fiscals dels tributs o impostos.
 • Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
 • Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel que s’aprova el Reglament general de recaptació.
 • Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
No cal consentiment(Reial Decret de 22 d’agost de 1885 pel que es publica el Codi de Comerç i Reial Decret 1784/1996, de 19 de juliol, pel que s’aprova el Reglament del Registre Mercantil).
 Gestió patrimonial
 • Cal indicar el procediment concret i actual.
 • Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques.
 • Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals.
No cal consentiment(Reial Decret de 22 d’agost de 1885 pel que es publica el Codi de Comerç i Reial Decret 1784/1996, de 19 de juliol, pel que s’aprova el Reglament del Registre Mercantil).
 Notificacions administratives
 •  No requereix
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
No cal consentiment(Reial Decret de 22 d’agost de 1885 pel que es publica el Codi de Comerç i Reial Decret 1784/1996, de 19 de juliol, pel que s’aprova el Reglament del Registre Mercantil).
 Prestacions socials, serveis socials, assessorament en serveis socials
 • Bases reguladores dels serveis socials.
 • Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials.
No cal consentiment(Reial Decret de 22 d’agost de 1885 pel que es publica el Codi de Comerç i Reial Decret 1784/1996, de 19 de juliol, pel que s’aprova el Reglament del Registre Mercantil).
 Urbanisme
 • Cal indicar el procediment concret i actual.
 • Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. (Registre mercantil)
 • Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme. (Registre mercantil).
No cal consentiment(Reial Decret de 22 d’agost de 1885 pel que es publica el Codi de Comerç i Reial Decret 1784/1996, de 19 de juliol, pel que s’aprova el Reglament del Registre Mercantil).

 

T'ha estat útil aquesta informació? NoSí (-1 puntuación, 3 votos)
No hi ha valoracions d'aquesta FAQ
X