CORPME: registre mercantil (fitxa del servei i requisits)

A continuació trobaràs la descripció del servei i l’ajuda per emplenar la sol.licitud. Llegeix-los atentament!

DescripcióEl servei posa a disposició de les administracions públiques que ho requereixin per al desenvolupament dels seus tràmits les dades registrals d’una societat – prèvia consulta dels honoraris – que consten al Registre Mercantil, mitjançant el sistema FLEI.

Al Registre Mercantil consta tota la vida de les societats mercantils, des de la seva constitució, administradors, apoderats, estatuts, capital social, comptes anuals, fins la seva dissolució i liquidació.

Les dades obtingudes es presenten com a nota mercantil, en format PDF codificat en base 64.

Es tracta d’un servei exclusivament asíncron.

Òrgan emissorCol·legi de Registradors d’Espanya (CORPME)
Tipus de consultaManual: consulta de dades per part de l’empleat públic, a través del frontal web EACAT > Via Oberta. El sistema de consulta és individual (cas per cas). Per restricció de l’emissor, no s’accepten lots de sol·licituds.
Automatitzada: mitjançant serveis web (consulta de dades directament a través dels sistemes d’informació propis de l’ens públic)
Com fer les consultesConsulta el contingut: CORPME: registre mercantil (com fer consultes)
Tipus d’usuariLes administracions públiques i ens que en depenen.

Cas específic: els departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i els òrgans i entitats que en depenen que vulguin accedir al servei han de sol·licitar-ho a la Oficina de Processos i Administració Electrònica (http://governacio.gencat.cat)

Requisits previsPer tal de poder consumir el servei cal tenir en compte els diferents aspectes:

Jurídic-organitzatius: l’administració requeridora ha de realitzar l’adequació normativa per deixar de demanar les dades registrals al ciutadà a efectes d’acreditar el compliment dels requisits d’accés al servei públic en el que estigui interessat.

L’administració requeridora també ha de realitzar l’adequació organitzativa, procedimental i documental del tràmit afectat.

Pel que fa a la recollida del consentiment de la persona interessada a fi d’habilitar a l’administració tramitadora a efectuar la consulta telemàtica de les dades, val a dir que en la mesura que es tracta d’un registre públic, no requereix el consentiment exprés de la persona, tot i que és necessari advertir que es farà la consulta.

(Vegeu article 332.3 del Reglament Hipotecari i l’article 222.10 de la Llei Hipotecaria)

Tècnics: si la consulta de dades es realitza de manera manual, l’empleat públic haurà d’estar donat d’alta a EACAT i autoritzat per al consum d’aquest servei. La identificació a EACAT s’ha de realitzar necessàriament amb targeta de certificació digital (T-CAT o equivalent)

Si la consulta es realitza de manera automatitzada, a través de Serveis Web, el sistema d’informació que faci les peticions de dades haurà de signar-les amb un certificat d’aplicació (CDA).

Sol·licitud del servei i documentació requeridaSol·licitud del servei:

Els ens que vulguin ser usuaris del servei hauran de realitzar els passos següents:

 1. Adherir-se al Conveni Marc d’Interoperabilitat, en endavant CMI (cas de les administracions locals i ens que en depenen), o haver subscrit un conveni de col·laboració amb el Consorci AOC (cas dels col·legis professionals i altres institucions) o haver formalitzat l’acceptació de les condicions generals d’ús del Catàleg de Dades i Documents Interoperables de Catalunya (CDiDIC)
 2. Designar un responsable d’interoperabilitat. Les seves funcions seran:
  • Designar i autoritzar als usuaris que dins la seva organització podran fer ús del servei.
  • Vetllar per l’adequada gestió i accés al servei en el marc de la seva organització
 3. Emplenar el formulari de sol·licitud d’autorització d’accés a dades del Registre de la Propietat, que està disponible al web del Consorci AOC (Inici / Serveis / Via Oberta)
 4. Si voleu ‘Integració mitjançant Serveis Web’, haureu de marcar aquesta opció al formulari de sol·licitud del servei.

Documentació que cal aportar:

 1. Document d’adhesió al CMI o d’acceptació de les condicions generals d’ús del CDiDIC, si escau.
 2. Formulari de sol·licitud d’autorització a l’accés de les dades, degudament emplenat i signat electrònicament; i formulari de sol·licitud d’integració, si escau.

El formulari s’haurà de presentar, juntament amb el document d’adhesió al CMI o d’acceptació de les condicions generals d’ús del CDiDIC ( si no s’ha enviat amb anterioritat) a través de l’EACAT, pestanya “Tràmits”, prestador “Consorci AOC” , Tràmit “Sol·licitud de serveis: Alta de serveis Via Oberta”

Requisits normatius per emplenar la sol·licitudConsulta el contingut: CORPME: registre mercantil (normativa per emplenar la sol·licitud)
CostLes tarifes dels honoraris del Registre Mercantil es poden consultar a la següent URL: https://www.registradores.org/mercantil/jsp/menu/icara.jsp

El càlcul dels honoraris depèn de les opcions d’informació sol·licitada i del nombre d’inscripcions en què dita informació estigui continguda.

A aquests imports cal aplicar-hi el 50% de reducció segons conveni de col·laboració subscrit entre el Consorci AOC i el CORPME; per la qual cosa el cost màxim per societat consultada serà de 3 € aproximadament.

Forma de pagament:

Rebreu per correu electrònic un missatge com aquest:

         —–Missatge d’exemple—–

De: abonados@registradores.org [mailto:abonados@registradores.org]

Tema: Factura Registro Mercantil.

 Estimado usuario del servicio interactivo:

Les comunicamos que ya se encuentran disponibles las facturas correspondientes a las peticiones que  realizó al servicio interactivo hasta el día dd/mm/aaaa, las cuales se pueden visualizar e imprimir desde el “Estado de la cuenta” de nuestra página web.

 Le rogamos se sirva a ingresar en la cuenta 0182-2370-45-0011504294 el importe total de estas facturas que asciende a 99.99 euros.

Reciba un cordial saludo.

———————————

Per tant, l’import total de les factures s’haurà d’ingressar en el numero de compte 0182-2370-45-0011504294.

Si voleu descarregar-vos les factures us haureu de connectar al portal de serveis interactius dels Registradors:

https://www.registradores.org/registroVirtual/init.do?servicio=5 > Acceso usuarios abonados (identificar-vos amb l’usuari i contrasenya que us haurà comunicat el Consorci AOC en el moment d’autoritzar-vos l’ús del servei) > Publicidad Mercantil > Información usuario: Estado de la Cuenta.

Des d’allà podeu accedir a la informació:

 • Desglossament de peticions pendents de facturar
 • Desglossament de factures
 • Desglossament de peticions en arxiu Excel

Hi ha la possibilitat de domiciliar els rebuts. Només cal enviar una petició al Centre de Suport a l’Usuari del Consorci AOC amb el nom de l’entitat i el número de compte. El CORPME girarà l’import degut a aquesta compte a partir del mes següent a la remissió de la sol·licitud de domiciliació bancària.

Per qualsevol problema relacionat amb l’abonament de les factures podeu trucar al telèfon del Registre Mercantil – At.Client:  902 734 375 / 91 270 17 96

Aquesta informació ha estat útil? NoSí (-3 rating, 3 votes)
El 0% l'ha trobat útil (3 vots)
Millora aquest contingut

0 Comentaris

  CA ES EN