GT – Com es tramiten els plans d’autoprotecció (PAU)?

1. Els Plans d’autoprotecció (PAU)

L’any 2011 es crea el Registre electrònic de plans d’autoprotecció i la plataforma informàtica HERMES per allotjar aquest registre.

L'autoprotecció és el conjunt de mesures (procediments, sistemes i organització) implantades en un determinat àmbit (edificis, instal·lacions, nuclis habitats, solars, activitats, centres, etc.) exposat a una o a diverses situacions de risc, destinades a preveure, prevenir i controlar-ne el risc, donar resposta adequada a les emergències i garantir la integració d’aquestes actuacions a les del sistema públic.

L’any 2015 es publica un nou Decret 30/2015,  de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures. Amb aquesta normativa es millora i simplifica la tramitació i el registre dels plans d’autoprotecció (PAU), incidint en les actuacions que tenen afectació en el món local.

L’objectiu del Decret és regular les actuacions destinades a assegurar l’aplicació de mesures d’autoprotecció a les empreses i, en general, a les entitats i als organismes que fan activitats que poden generar situacions de greu risc col·lectiu, de catàstrofe o de calamitat pública, i també als centres i a les instal·lacions i a les seves dependències, públics i privats, que poden resultar afectats de manera especialment greu per situacions d’aquest caràcter.

El Registre electrònic de plans d’autoprotecció es crea amb dues finalitats:

 • la inscripció dels plans d’autoprotecció que s’han d’elaborar de conformitat amb el Decret esmentat.
 • el compliment de totes aquelles comunicacions i actuacions que preveu aquest Decret per al procediment de gestió d’aquests plans d’autoprotecció.

La plataforma informàtica HERMES és el sistema d’informació que dona suport a la tramitació telemàtica vinculada al Decret i que allotja el Registre electrònic de plans d’autoprotecció.

Tot i això, a partir de l’any 2016 el Departament d’Interior crea un servei  específic a EACAT com a alternativa a HERMES, davant la negativa de molts ajuntaments a tramitar amb HERMES.

2. Tramitació dels PAU

 

2.1 Amb la plataforma informàtica HERMES

A partir de l’entrada en vigor del Decret 30/2015, els ajuntaments reben les notificacions dels diferents esdeveniments relatius als Plans d’Autoprotecció que afectin al seu municipi al seu registre d’E/S. Aquesta notificació la genera de manera automàtica el sistema d’informació que dona suport a la gestió dels PAU, anomenat HERMES, fent un assentament al registre electrònic de l’ajuntament que correspongui, segons les regles establertes en el servei MUX.

És important que tingueu en compte que, la documentació associada a aquests assentaments no es pot recuperar mitjançant el servei de MUX descarrega perquè l'aplicació HERMES no adjunta els documents als assentaments. I per tant, a la vostra solució de registre com a EACAT només trobareu la informació bàsica de l'assentament.

El format de l’assumpte dels assentaments que genera HERMES en el registre electrònic dels ens locals és del tipus: “Plataforma Hermes: XXXXXX“, on XXXXXX indica l’acció concreta que afecta al PAU.

Els ajuntaments per a tramitar amb HERMES cal que donin d’alta, a la esmentada aplicació, les persones que creguin pertinents com a Gestors d’ajuntament. Per fer-ho cal enviar les dades a la següent adreça: protecciocivil@gencat.cat. Si el vostre ajuntament ha canviat les persones que tenien donades d’alta a HERMES, cal que passin les dades de les persones que s’han de donar d’alta a l’aplicació i les persones que s’han de donar de baixa.

Davant de qualsevol dubte o dificultat en l’elaboració dels plans d’autoprotecció o, en la seva tramitació, podeu comptar amb el suport i l’experiència del personal de la Direcció General de Protecció Civil i els seus Serveis Territorials.

Els principals tràmits que podeu fer en la plataforma HERMES són:

 • Lliurar el pla d’autoprotecció
 • Presentar al·legacions
 • Revisar i actualitzar el pla d’autoprotecció
 • Designar responsables.

 

2.2 A través d’EACAT

El servei d’EACAT INT - Comunicacions del Registre Electrònic de Plans d'Autoprotecció permet als ajuntaments comunicar a la Generalitat les dades corresponents amb els PAU de les activitats afectades pel Decret 30/2015.

Aquest servei d’EACAT el poden utilitzar els ajuntaments que decideixen no treballar amb HERMES.

Els principals tràmits a EACAT són:

 • Lliurament del PAU municipal homologat
 • Requeriment d’esmena del PAU municipal homologat
 • Comunicació de l’inici del període d’al·legacions municipals
 • Presentació d’al·legacions d’un PAU autonòmic per part dels ajuntaments
 • Actualització de PAU municipal homologat
 • PAU derivat des d’HERMES

 

T'ha estat útil aquesta informació? NoSí (Ninguna valoración todavía)
No hi ha valoracions d'aquesta FAQ
X