2.5 Com es crea un nou anunci?

En accedir a aquesta modalitat a través del botó corresponent (v. 2.4), apareix el formulari de creació d’un nou anunci:

1. Títol de l’anunci: camp de text en castellà que es construeix de manera automàtica amb el nom de l’ens emissor de l’anunci, el text informat en el camp Procediment (v. punt 5), singular o plural (v. punt 6), i la data informada al camp de peu de signatura de l’anunci (v. punt 15).
No s’ha repetir manualment en el títol les paraules “anuncio”, “notificación” o “procedimento” perquè ja s’informen de manera automàtica. Tampoc s’ha d’incloure manualment el nom de l’ens. Tampoc s’hi han d’emprar majúscules excepte les que s’han d’emprar gramaticalment. Es permet un màxim de 500 caràcters.
Per exemple: Ayuntamiento de Blanes. Anuncio de notificación de 23 de marzo de 2015, en procedimiento relativo a baja en el padrón municipal.

2. Codi DIR3 (v. 3.2) i nom de l’ens emissor de l’anunci.

3. Data de publicació: calendari desplegable on s’informa la data de publicació proposada per l’ens emissor de l’anunci (v. 3.1).  Si s’ha triat una data de publicació inclosa dins dels tres dies hàbils posteriors al dia de l’enviament, el TEU assignarà la data més òptima possible i, en cas que la data proposada per l’ens no pugui respectar-se, el sistema retorna un missatge en què s’avisa d’aquesta contingència (v. 3.1). No confondre amb la data que s’informa al camp de signatura de l’anunci (v. punt 15).

4. Casella de selecció que permet informar si l’anunci de notificació s’ha de publicar segons allò que disposa l’article 112 de la Llei 58/2003 (Llei General Tributària). En cas de seleccionar-se aquesta opció, la publicació dels anuncis de notificació de caràcter tributari s’efectuarà els dilluns, dimecres i divendres i, per tant, condicionarà els dies disponibles en el calendari on es defineix la data de publicació, on només hi estaran disponibles els dies esmentats:

EACAT_TEU_4

5. Procediment: text en castellà que permet construir de manera automàtica el títol de l’anunci (v. punt 1) on l’usuari únicament ha d’especificar la informació relativa al procediment o procediments en l’àmbit dels quals es produeix la notificació; p.ex. “sancionador”, “relativo a…”, “n.º de expediente”, etc. Aquesta informació permet individualitzar i distingir uns anuncis d’uns altres, facilitant la seva recuperació en base de dades, ha de redactar-se en castellà. No ha de contenir dades de caràcter personal. El seu límit màxim és de 400 caràcters.

6. Casella de selecció que permet indicar si s’emprarà o no el plural de la paraula procediment/-s en el títol de l’anunci (v. punt 1).

7. Contingut castellà: camp obligatori on s’ha d’introduir el text del propi anunci en castellà. No s’hi ha d’incloure més de 5 notificats ( en cas que n’hi hagi més de 5 s’ha de fer mitjançant el fitxer CSV v. punt 13). No s’ha d’emprar separadors (punts, espais, guions… ) en el NIF dels notificats.
En el text a publicar s’hi ha d’incloure expressament una referència al precepte que habilita la publicació en el TEU (artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, o precepte equivalent) i al supòsit de fet concurrent (interesados desconocido, ignorancia del lugar o medio de la notificación, intento infructuoso de notificación); per exemple “De conformidad con el artículo…habiéndose intentado sin efecto la notificación personal…”.
L’extensió del text és il·limitada. Si es vol introduir títols, salts de línia o un peu de signatura a dins del contingut en castellà es pot fer amb les marques @@titulo:[text del títol]@@, @@pieFirma@@, @@page-break@@
Aquestes marques es poden inserir en el text mitjançant uns botons disponibles a tal efecte:

botons

La marca @@titulo:[text del títol]@@ permet introduir títols d’encapçalament de paràgraf.

La marca @@pieFirma@@ permet inserir la informació introduïda en el camp del formulari corresponent (v. punt 15) en una ubicació alternativa a la que es produeix per defecte, és a dir al final del bloc de continguts en castellà.

títol

AMB COMPTE: la marca de peu de signatura només es pot inserir una sola vegada en el text del contingut en castellà (v. punt 15). Tampoc es pot introduir manualment la informació del peu de signatura en aquest camp. No respectar aquests criteris pot ser motiu de devolució d’un anunci.

8. Casella de selecció que permet desplegar el camp opcional de llengua cooficial (v. punt 9).

9. Contingut cooficial: camp opcional on es pot introduir el text del propi anunci en llengua cooficial, el qual serà publicat juntament al text en castellà. L’extensió del text és il•limitada.

10. Dades personals: botons de selecció on s’informa si l’anunci conté dades de caràcter personal o no. En cas de triar-se que no, s’amaga l’apartat 11 del formulari.

11. Forma de publicació: botons de selecció permeten informar si la forma de publicació serà en extracte o íntegra (v. 3.5).

12. Capçalera de notificats: camp de text opcional d’encapçalament o llegenda explicativa de cadascuna de les columnes de la taula on s’hi publicarà la informació de notificats continguda en el fitxer CSV (v. punt 13). Per exemple:
EACAT_TEU_5

13. Fitxer de notificats: lloc des d’on pujar un fitxer CSV que contingui les dades dels notificats quan el nombre d’aquests sigui superior a 5,  separades per punt i coma. La primera fila correspon a la capçalera de la taula (v. punt 12) i cada línia representa un notificat.  El CSV no pot tenir més d’una línia buida al final del text. Exemple:

csv

El fitxer CSV es pot crear amb qualsevol editor de text (per exemple la Llibreta o Notepad de MS Windows) i desar-lo amb l’extensió .csv. La codificació d’aquest fitxer ha de ser UTF-8 a fi d’evitar l’aparició de caràcters estranys (veure FAQ)

Un cop publicat, es generarà un annex a l’anunci amb les dades dels notificats tabulades, a continuació del continguts en castellà, la primera fila del CSV com a encapçalament de la taula i el text de la Capçalera de notificats (12) a mode d’introducció / llegenda. Amb compte: els continguts d’aquest annex també han de ser en castellà.
En el cas que es vulgui indicar que el contingut d’alguna de les columnes de la taula sigui indexat per tal de facilitar la cerca posterior per part de la persona interessada, es pot indicar l’índex corresponent a la primera final del CSV (format: Text columna@index:TIPUS-INDEX):

EACAT_TEU_8

Els índexs suportats són:

  • index:NIF: el contingut marcat és un NIF. Cal informar-lo justificat amb zeros a l’esquerra, sense punts, espais ni guions ni qualsevol caràcter que no sigui un número o lletra.
  • index:NAF: el contingut marcat és un NAF. Número d’afiliació a la Seguretat Social.
  • index:CCC: el contingut marcat és un CCC. Compte corrent càrrec.
  • index:EXP: el contingut marcat és un número d’expedient.
  • index:NOMBRE: el contingut marcat és un nom.

Exemple:

EACAT_TEU_9Amb compte: tant la capçalera de notificats (12) com el fitxer CSV són opcionals. Tots dos elements serveixen per a construir un annex on exposar la informació dels notificats en forma d’una taula. La capçalera és la llegenda explicativa de la taula que es construeix mitjançant el fitxer CSV.

 

14. Adreça de correu electrònic a efectes de comunicar les incidències que es generen en el processament de la informació. Per defecte, es proposa l’adreça de la persona que crea l’anunci i que consta al seu espai personal a l’EACAT. No obstant això, si es prefereix es pot informar qualsevol altra adreça de correu electrònic. Només es pot informar una sola adreça.

15. Peu de signatura: Al peu de signatura s’hi ha de fer constar el nom i cognoms de l’autoritat competent que signa l’anunci; per exemple “El Alcalde Jordi Soler i Soler”. Si la signatura es fa per suplència (P.S.) o per delegació (P.D.) s’haurà de fer constar expressament; per exemple: “El Alcalde, P.D. (Resolució de 7 de juny de 2015), el Concejal de Hacienda, Jaume Ferrer i Ferrer”.
No s’ha de confondre la persona que signa l’anunci amb la persona que l’envia. La data de signatura no s’ha de confondre amb la data de publicació de l’anunci (v. punt 3).

EACAT_TEU_10

El peu de signatura apareix per defecte al final del bloc de Contingut castellà. Si fos necessari situar-lo  en un altre punt d’aquest bloc, s’ha de fer mitjançant la marca @@pieFirma@@, la qual incorpora un salt de pàgina. En cap cas s’ha d’introduir manualment el peu de signatura en el bloc Contingut castellà, sinó que s’ha de fer únicament amb la marca indicada anteriorment. Només hi pot haver un sol peu de signatura i no es pot duplicar manualment en el bloc de Contingut castellà. Per exemple:

peufirma

La marca @@pieFirma@@ no es pot emprar al bloc de Contingut cooficial (v. punt 9). En cas que es vulgui incloure un peu de signatura en aquest bloc, s’ha de fer manualment i amb especial cura de reproduir exactament la mateixa informació inclosa en camp de peu de signatura en castellà.

16. Classificació per matèries: opcionalment es pot classificar l’anunci amb matèries que, un cop publicat, ajudaran a cercar la informació classificada.

Un cop tota la informació i les dades introduïdes es consideren correctes, l’enviament de l’anunci al BOE es fa efectiu en clicar al botó Publica situat a l’angle superior esquerra del formulari de creació d’un nou anunci.

RESULTAT DE L’ENVIAMENT D’UN ANUNCI

Un cop l’anunci és rebut pel BOE, els continguts introduïts al formulari es transformen en un fitxer PDF amb un format semblant a aquest:
anunci_mostra_1

anunci_mostra_2

anunci_mostra_3

T'ha estat útil aquesta informació? NoSí (+13 puntuación, 17 votos)
El 100% l'ha trobat útil (1 vots)
X