Via Oberta
Suport > Via Oberta > Contingut > A través de quins canals...

A través de quins canals puc accedir a les dades?

Els serveis de Via Oberta són accessibles per dos canals complementaris:

  • A través de les pantalles d’EACAT: L’accés via EACAT permet substituir requeriments d’aportació de documentació en procediments administratius de forma immediata i sense pràcticament cap impacte tècnic en els sistemes d’informació de l’organisme requeridor.

L’empleat públic haurà d’estar donat d’alta a EACAT i autoritzat per al consum d’aquest servei; acreditant la seva identitat mitjançant un certificat digital de treballador públic d’aquesta administració. Aquest certificat podrà ser tant de nivell de signatura mig (p.e. TCAT P), com alt (p.e. TCAT), i no és imprescindible que el prestador de serveis de certificació sigui el Consorci AOC, sempre que es tracti d’un certificat de treballador d’una administració pública.

Per tant, NO es podrà accedir a Via Oberta amb:

  • un certificat idCAT, donat que no es tracta d’un certificat que identifiqui a l’usuari com treballador de cap administració pública,
  • qualsevol certificat emès per altres prestadors que no siguin de treballador d’una administració pública, pel mateix motiu del punt anterior, o
  • un certificat de treballador públic d’una administració que no sigui a la que estigui adscrit l’usuari a EACAT en el moment de fer la consulta.

El portal EACAT proporciona un instrument per sol·licitar dades i documents de forma:

  1. Individual = un a un.
  2. Per lots = Carregant un fitxer per a un servei i un tipus de procediment amb el llistat dels identificadors dels ciutadans a consultar.

El portal EACAT facilita a l’hora eines per al control d’accés als diferents serveis per part dels empleats públics de l’ens i un sistema de traçabilitat; tot això sense necessitat de fer cap integració tecnològica.

Per a fer ús del servei mitjançant les pantalles d’EACAT cal que el Responsable d’Interoperabilitat autoritzi als usuaris a través d’EACAT, seguint les indicacions de l’apartat Com autoritzar els usuaris de Via Oberta.

A  AOC > Serveis > Via Oberta > Sol·liciteu el servei  pots consultar la carta de serveis del producte al que vols accedir per saber com es fan les consultes i quina resposta s’obté.

 

 

  • A través dels sistemes propis del sol·licitant (integració amb serveis web): En aquest cas:
  1. Si vols fer servir eines pròpies per fer les consultes de Via Oberta, cal haver sol·licitat i estar autoritzat pel Consorci AOC  a la modalitat a la que es vol accedir. S’haurà de sol·licitar la integració mitjançant el formulari d’integració dels serveis del Consorci AOC i trametre’l a través del formulari d’integradors.  Trobaràs el document d’integració i altra informació al contingut: Quines dades necessita el Consorci AOC per integrar-me amb el servei?

 

  1. El sistema d’informació que faci les peticions de dades haurà d’identificar-se mitjançant un certificat de dispositiu d’aplicació (CDA) de l’administració responsable del sistema.

 

  1. Els ens requeridors hauran de disposar del Document de seguretat de l’ens, per tal d’acreditar que l’accés al maquinari on s’emmagatzema aquest certificat, està restringit i protegit per evitar possibles usos fraudulents del mateix.

Aquest accés mitjançant integració permet accedir a la informació sense perdre ni la traçabilitat sobre les operacions ni les evidències electròniques que donen validesa jurídica a les dades i documents intercanviats.

En aquest cas, Via Oberta es presenta com un punt neural de distribució d’informació dins una arquitectura en xarxa SOA (Service Oriented Architecure), homogeneïtzant tant els mecanismes de seguretat com la missatgeria XML i amagant la diversitat i complexitat tècnica associada a cadascun dels emissors d’informació.

 

T'ha estat útil aquesta informació? NoSí (+2 puntuación, 12 votos)
El 0% l'ha trobat útil (2 vots)