Col·legis professionals: documents tècnics (fitxa servei i requisits)

A continuació trobaràs la descripció del servei i l’ajuda per emplenar la sol·licitud. Llegeix-los atentament!

Descripció

El servei posa a disposició de les administracions públiques que ho requereixin per a l’exercici de les seves funcions públiques els documents i dades tècniques elaborats pels col·legis professionals a dalt esmentats.

Caràcter temporal dels documents: Els documents seran lliurats sempre que el col·legiat interessat no s’hagi oposat a la tramesa telemàtica de la documentació i la data del visat, si escau, no sigui superior a cinc anys (aquesta dada és orientativa i podria variar segons el col·legi emissor).

L’accés als documents es realitzarà de manera electrònica mitjançant Via Oberta.

Òrgan emissor Col·legis professionals que hagin signat un conveni de col·laboració per al desenvolupament de serveis telemàtics d’intercanvi d’informació amb el Consorci AOC.
Tipus de consulta Manual: consulta de dades per part de l’empleat públic, a través del frontal web EACAT > Via Oberta. El sistema de consulta és individual (cas per cas).
Automatitzada: mitjançant serveis web (consulta de dades directament a través dels sistemes d’informació propis de l’ens públic)
Com fer les consultes Consulteu el contingut: Col·legis professionals: documents tècnics (com fer consultes)
Tipus d’usuari

Les administracions públiques i ens que en depenen.

Cas específic: els departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i els òrgans i entitats que en depenen que vulguin accedir al servei han de sol·licitar-ho a la Oficina de Processos i Administració Electrònica (http://governacio.gencat.cat)

Requisits previs

Per a ser consumidor dels serveis, cal tenir en compte diferents aspectes:

Jurídic-organitzatius: l’administració requeridora ha de realitzar l’adequació normativa per deixar de demanar al ciutadà els documents tècnics (visats, certificats,…) que hagin de ser objecte de consulta, revisió o avaluació en la tramitació i resolució de llurs procediments o actuacions.

En la modalitat de verificació de “documents visats electrònicament” no cal recavar el consentiment de la persona interessada per tractar-se d’una mera comprovació en la qual no es cedeixen dades de caràcter personal. Com a tal, solament caldrà constatar que la norma reguladora del procediment corresponent preveu que l’administració farà la comprovació. En la resta de modalitats sí caldrà recavar el consentiment de la persona interessada a fi que l’administració pugui fer la consulta.

Tècnics: si la consulta de dades es realitza de manera manual, l’empleat públic haurà d’estar donat d’alta a EACAT i autoritzat per al consum d’aquest servei. La identificació a EACAT s’ha de realitzar necessàriament amb targeta de certificació digital (T-CAT o equivalent)

Si la consulta es realitza de manera automatitzada, a través de Serveis Web, el sistema d’informació que faci les peticions de dades haurà de signar-les amb un certificat d’aplicació (CDA) de l’administració responsable del sistema.

Sol·licitud del servei i documentació requerida

Sol·licitud del servei:

Els ens que vulguin ser requeridors del servei hauran de realitzar els passos següents:

  1. Adherir-se al Conveni Marc d’Interoperabilitat, en endavant CMI (cas de les administracions locals i ens que en depenen), o haver subscrit un conveni de col·laboració amb el Consorci AOC (cas dels col·legis professionals i altres institucions) o haver formalitzat l’acceptació de les condicions generals d’ús del Catàleg de Dades i Documents Interoperables de Catalunya (CDiDIC)
  1. Designar un responsable d’interoperabilitat, a través del formulari de sol·licitud de designació del Responsable d’IOP que trobareu a EACAT-Tràmits, si no ho heu fet amb anterioritat. Les funcions del responsable d’IOP són:
    • Autoritzar i designar als usuaris que dins la seva organització podran fer ús del servei.
    • Vetllar per l’adequada gestió i accés al sistema en el marc de la seva organització
  1. Emplenar els formularis de sol·licitud d’autorització d’accés als documents dels diferents col·legis, que estan disponibles al web del Consorci AOC (Inici / Serveis / Via Oberta).
  2. Si voleu ‘Integració mitjançant Serveis Web, haureu de marcar aquesta opció al formulari de sol·licitud del servei.

Documentació que cal aportar:

  1. Document d’adhesió al CMI o d’acceptació de les condicions generals d’ús del CDiDIC, si escau.
  2. Formularis de sol·licitud d’autorització a l’accés de les dades i documents dels diferents col·legis, degudament emplenats i signats electrònicament; i formulari de sol·licitud d’integració, si escau.

El formulari s’haurà de presentar, juntament amb el document d’adhesió al CMI o d’acceptació de les condicions generals d’ús del CDiDIC ( si no s’ha enviat amb anterioritat) a través de l’EACAT, pestanya “Tràmits”, prestador “Consorci AOC” , Tràmit “Sol·licitud de serveis: Alta de serveis Via Oberta”

Cost No té cost
T'ha estat útil aquesta informació? NoSí (0 puntuación, 2 votos)
El 0% l'ha trobat útil (1 vots)
X