Còpies electròniques documents notarials (fitxa servei i requisits)

A continuació trobaràs la descripció del servei i l’ajuda per emplenar la sol.licitud. Llegeix-los atentament!

Descripció El servei permet a les administracions públiques sol·licitar i descarregar còpies electròniques de documents que es trobin en els protocols notarials.
L’accés als documents es realitza de manera electrònica mitjançant Via Oberta
Òrgan emissor Col·legis de Notaris de Catalunya / ANCERT (Agencia Notarial de Certificació)
Tipus de consulta Manual: consulta per part de l’empleat públic, a través del frontal web EACAT > Via Oberta. El sistema de consulta és individual (cas per cas) i per ser asíncrona, una vegada feta la petició per pantalla, la resposta s’ha de recollir a “cerca de resultats”. .
Automatitzada: mitjançant serveis web (consulta de dades directament a través dels sistemes d’informació propis de l’ens públic)
Com fer les consultes: Consulta el contingut: CNC: còpies electròniques de documents notarials (com fer consultes)
 Tipus d’usuari Les administracions públiques i ens que en depenen.

Cas específic: els departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i els òrgans i entitats que en depenen que vulguin accedir al servei han de sol·licitar-ho a la Oficina de Processos i Administració Electrònica (http://governacio.gencat.cat)

Requisits previs
Per ser consumidor del servei cal tenir en compte diferents aspectes:

Jurídic-organitzatius: l’administració requeridora ha de realitzar l’adequació normativa, organitzativa i documental del tràmit afectat per deixar de demanar a l’interessat còpies de documents notarials, amb la qual cosa li estalviarà el temps d’anar a la corresponent notaria per obtenir-los.

Pel que fa a la recollida del consentiment de la persona interessada a fi d’habilitar a l’administració tramitadora a efectuar la consulta de les còpies electròniques, val a dir que quan la petició de còpia es produeixi en l’àmbit d’un procediment tributari, caldrà diferenciar entre la fase de gestió-liquidació o bé d’execució, atès que només en el segon cas es podrà atendre la petició sense l’autorització prèvia de l’atorgant.

Tècnics: si la consulta de dades es realitza de manera manual, l’empleat públic haurà d’estar donat d’alta a EACAT i autoritzat per al consum d’aquest servei. La identificació a EACAT s’ha de realitzar necessàriament amb targeta de certificació digital (T-CAT o equivalent)

Si la consulta es realitza de manera automatitzada, a través de Serveis Web, el sistema d’informació que faci les peticions de dades haurà de signar-les amb un certificat d’aplicació (CDA) de l’administració responsable del sistema.

Sol·licitud del servei i documentació requerida Sol·licitud del servei:

Els ens que vulguin ser requeridors del servei hauran de realitzar els passos següents:

  1. Adherir-se al Conveni Marc d’Interoperabilitat, en endavant CMI (cas de les administracions locals i ens que en depenen), o haver formalitzat l’acceptació de les condicions generals d’ús del Catàleg de Dades i Documents Interoperables de Catalunya (CDiDIC)
  2. Designar un responsable d’interoperabilitat. Les seves funcions seran:
    • Autoritzar i designar als usuaris que dins la seva organització podran fer ús del servei.
    • Vetllar per l’adequada gestió i accés al sistema en el marc de la seva organització.
  3. Emplenar el formulari de sol·licitud d’autorització d’accés a còpies electròniques, que està disponible al web del Consorci AOC (Inici / Serveis / Via Oberta).

Documentació que cal aportar:

  1. Document d’adhesió al CMI o d’acceptació de les condicions generals d’ús del CDiDIC, si escau.
  2. Formulari de sol·licitud d’autorització d’accés a les dades, degudament emplenat i signat electrònicament.

El formulari s’haurà de presentar, juntament amb el document d’adhesió al CMI o d’acceptació de les condicions generals d’ús del CDiDIC ( si no s’ha enviat amb anterioritat) a través de l’EACAT, pestanya “Tràmits”, prestador “Consorci AOC” , Tràmit “Sol·licitud de serveis: Alta de serveis Via Oberta”

Requisits normatius per emplenar la sol·licitud No disponible
Cost No té cost

 

T'ha estat útil aquesta informació? NoSí (+2 puntuación, 2 votos)
El 100% l'ha trobat útil (1 vots)
X