Còpies electròniques documents notarials (fitxa servei i requisits)

A continuació trobaràs la descripció del servei i l’ajuda per emplenar la sol.licitud. Llegeix-los atentament!

Descripció El servei permet a les administracions públiques sol·licitar i descarregar còpies electròniques de documents que es trobin en els protocols notarials.
L’accés als documents es realitza de manera electrònica mitjançant Via Oberta
Òrgan emissor Col·legis de Notaris de Catalunya / ANCERT (Agencia Notarial de Certificació)
Tipus de consulta Manual: consulta per part de l’empleat públic, a través del frontal web EACAT > Via Oberta. El sistema de consulta és individual (cas per cas) i per ser asíncrona, una vegada feta la petició per pantalla, la resposta s’ha de recollir a “cerca de resultats”. .
Automatitzada: mitjançant serveis web (consulta de dades directament a través dels sistemes d’informació propis de l’ens públic)
Com fer les consultes: Consulta el contingut: CNC: còpies electròniques de documents notarials (com fer consultes)
 Tipus d’usuari Les administracions públiques i ens que en depenen.

Cas específic: els departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i els òrgans i entitats que en depenen que vulguin accedir al servei han de sol·licitar-ho a la Oficina de Processos i Administració Electrònica (http://governacio.gencat.cat)

Requisits previs
Per ser consumidor del servei cal tenir en compte diferents aspectes:

Jurídic-organitzatius: l’administració requeridora ha de realitzar l’adequació normativa, organitzativa i documental del tràmit afectat per deixar de demanar a l’interessat còpies de documents notarials, amb la qual cosa li estalviarà el temps d’anar a la corresponent notaria per obtenir-los.

Pel que fa a la recollida del consentiment de la persona interessada a fi d’habilitar a l’administració tramitadora a efectuar la consulta de les còpies electròniques, val a dir que quan la petició de còpia es produeixi en l’àmbit d’un procediment tributari, caldrà diferenciar entre la fase de gestió-liquidació o bé d’execució, atès que només en el segon cas es podrà atendre la petició sense l’autorització prèvia de l’atorgant.

Tècnics: si la consulta de dades es realitza de manera manual, l’empleat públic haurà d’estar donat d’alta a EACAT i autoritzat per al consum d’aquest servei. La identificació a EACAT s’ha de realitzar necessàriament amb targeta de certificació digital (T-CAT o equivalent)

Si la consulta es realitza de manera automatitzada, a través de Serveis Web, el sistema d’informació que faci les peticions de dades haurà de signar-les amb un certificat d’aplicació (CDA) de l’administració responsable del sistema.

Sol·licitud del servei i documentació requerida Sol·licitud del servei:

Els ens que vulguin ser requeridors del servei hauran de realitzar els passos següents:

  1. Adherir-se al Conveni Marc d’Interoperabilitat, en endavant CMI (cas de les administracions locals i ens que en depenen), o haver formalitzat l’acceptació de les condicions generals d’ús del Catàleg de Dades i Documents Interoperables de Catalunya (CDiDIC)
  2. Designar un responsable d’interoperabilitat. Les seves funcions seran:
    • Autoritzar i designar als usuaris que dins la seva organització podran fer ús del servei.
    • Vetllar per l’adequada gestió i accés al sistema en el marc de la seva organització.
  3. Emplenar el formulari de sol·licitud d’autorització d’accés a còpies electròniques, que està disponible al web del Consorci AOC (Inici / Serveis / Via Oberta).

Documentació que cal aportar:

  1. Document d’adhesió al CMI o d’acceptació de les condicions generals d’ús del CDiDIC, si escau.
  2. Formulari de sol·licitud d’autorització d’accés a les dades, degudament emplenat i signat electrònicament.

El formulari s’haurà de presentar, juntament amb el document d’adhesió al CMI o d’acceptació de les condicions generals d’ús del CDiDIC ( si no s’ha enviat amb anterioritat) a través de l’EACAT, pestanya “Tràmits”, prestador “Consorci AOC” , Tràmit “Sol·licitud de serveis: Alta de serveis Via Oberta”

Requisits normatius per emplenar la sol·licitud No disponible
Cost No té cost

 

Aquesta informació ha estat útil? NoSí
No hi ha valoracions d'aquesta FAQ
Close Bitnami banner
Bitnami