Certificat T-CAT de pseudònim

El certificat T-CAT de pseudònim, és un certificat de signatura per el treballador públic amb pseudònim de nivell alt que s’afegirà al Catàleg de certificats emets pel Consorci AOC per l’adaptació d’aquest a la normativa eIDAS.

Les dades personals no apareixeran en el certificat, ja que aquests seran substituïts pel pseudònim indicat

L’emissió d’aquests certificats es farà sota la valoració prèvia de l’acreditació legal del pseudònim que haurà d’acompanyar la sol·licitud. S’acceptaran molt específicament per usos justificats en que no es puguin mostrar les dades del titular i per persones que, dins de la seva organització ja disposin de pseudònim regulat, cas dels funcionaris de presons, Mossos d’Esquadra etc.

En cas que no es pugui demanar per EACAT es podrà demanar per correu postal o per correu electrònic , s’haurà d’enviar la sol·licitud degudament emplenada i signada juntament amb el document d’acreditació del pseudònim segons les indicacions de l’Opció 2 que trobareu a Sol·liciteu el servei a la pàgina “El certificat digital dels treballadors públics de Catalunya“.

Consulta el preu d’aquest certificat en el document de Preus públics del Servei de Certificació Digital.

El període de lliurament d’aquest certificat serà un màxim de 20 dies laborables. En cas que optis pel servei urgent el termini serà de 4 dies laborables i es limita a cinc peticions per ens i setmana. La urgència només aplicarà a renovacions o en cas de pèrdua, robatori, etc.

Requisits per justificar la sol·licitud d’un certificat de pseudònim:

1.- Quan es pot emprar un pseudònim?:

Quan el certificat s’utilitzi per actuacions sobre:

  • Informació classificada
  • Seguretat pública
  • Defensa nacional
  • Altres actuacions en las que estigui legalment justificat l’anonimat per a la realització d’actuacions.

El certificat amb pseudònim s’emetrà a petició de l’Administració sol·licitant del certificat.

 

2.- Què pot ser un pseudònim?

  • Número d’identificació professional (NIP) sempre que no estigui relacionat amb dades personals com el DNI.
  • Alternativament, altres indicadors.

El pseudònim sempre el proporcionarà l’Administració.
Només poden sol·licitar que es desvetlli la identitat de la persona amb pseudònim: els òrgans judicials i d’altres òrgans o persones legitimades i només en els casos de l’art. 11.2 de la LOPD. En aquests casos, el Prestador de Serveis de Certificació estarà obligat a revelar la identitat del signatari.

El règim jurídic de la informació classificada està regulat per la Llei 9/1968, de 5 d’abril, sobre secrets oficials i el Decret 242/1969, de 20 de febrer, que la desenvolupa.

 

3.- Quins requisits normatius s’han de complir per la sol·licitud d’un certificat d’empleat públic amb pseudònim?

  • Justificació de la sol·licitud de certificat amb pseudònim per:

a) Ús per a informació classificada

b) Ús per a seguretat pública

c) Ús per a defensa

d) Altres actuacions en la que està legalment justificat l’anonimat. Indicar en aquest cas, el precepte i la norma legal.

  • Indicació del pseudònim de l’empleat aportat per l’Administració:

a) Número d’identificació professional (NIP) –només en cas que el NIP no estigui relacionat amb dades personals com el DNI.

b) Alternativament, número arbitrari.

  • Aportar documentació que acrediti la identitat del signatari.

T’annexem, així mateix, l’’informe amb les referències d’aquests requisits a la normativa.

Aquesta informació ha estat útil? NoSí
No hi ha valoracions d'aquesta FAQ
Close Bitnami banner
Bitnami