Posa en línia el teu Padró

Vols posar en línia el teu padró? El servei de Padró en línia posa a disposició de la resta d’administracions les dades de residència i convivència dels Padrons municipals que són necessàries per tramitar els seus procediments administratius i per garantir el dret dels ciutadans a no aportar dades o documents elaborats o en poder […]

X