Model de catàleg de tràmits

En els darrers mesos el Consorci AOC, seguint el principi de cooperació i col·laboració reconegut per la Llei 29/2010, ha impulsat un grup de treball format per tècnics de les diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona (mitjançant el SAM), per compartir estratègies i generar solucions organitzatives i tecnològiques comunes. El primer encàrrec d’aquest grup de [...]

Model i guia de codi de conducta per alts càrrecs dels ens locals

D’acord amb l’article 55.3 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, els ens locals han d’aprovar un codi de conducta de llurs alts càrrecs. En el marc del conveni de la Xarxa de Governs Transparents de Catalunya (XGTC), integrada per la Generalitat de Catalunya, […]

X