Dades Personals i Transparència en actuacions dels ens locals

Aquest document analitza els dictàmens, informes i/o resolucions emesos pels organismes competents en matèria de protecció de dades, com l’Autoritat catalana de protecció de dades, la Comissió de garantia per a l’accés a la informació pública (GAIP), la Agencia española de protección de datos y el Consejo de transparencia y buen gobierno (CTBG) per veure […]

X