Com editar l’agenda institucional i les reunions amb grups d’interès?

Aquest ítem està dissenyat per a reportar tant l’agenda institucional entesa com l’agenda d’actes, visites o reunions, així com l’activitat que correspon a reunions o contactes que es mantinguin amb grups d’interès. Com introduir activitats institucionals Com introduir activitats amb grups d’interès Detall del selector sobre el Registre de Grups d’Interès de Catalunya* *L’Alta al […]

Com editar la relació d’invitacions dels Alts Càrrecs?

L’ítem “Relació d’invitacions als Alts Càrrecs” està dissenyat per a reportar la relació de les d’invitacions què s’han de fer públiques, en el portal de la transparència. A continuació mostrem com es pot editar la informació del mateix. Com introduir la publicació de les invitacions als alts càrrecs ? Per a més informació pots consultar […]

Com editar la relació d’obsequis dels Alts Càrrecs?

L’ítem “Relació d’obsequis als Alts Càrrecs” està dissenyat per a reportar la relació de les d’invitacions què s’han de fer públiques, en el portal de la transparència. A continuació mostrem com es pot editar la informació del mateix. Com introduir la publicació dels obsequis als alts càrrecs ? Mijançant la funcionalitat “afegir dades manuals” es […]

Consulta les estadístiques de visita dels portals de Transparència

Les estadístiques associades a visites als portals de Transparència s’ofereixen ara en format de dades obertes (CSV). Per a obtenir les dades estadístiques associades a un ens en concret cal entrar al portal de dades obertes del mateix  a partir del seu portal de seu electrònica o de transparència tal i com es mostra a […]

Dades Obertes: com actuar davant una dada automàtica incorrecta

Les dades automàtiques que apareixen en el repositori de dades obertes dels ens locals no són dades gestionades pel Consorci AOC, sinó que són dades que el Consorci AOC obté de fonts de dades externes i amb les que construeix conjunts de dades d’informació en concret: contractació, normativa, administració, subvencions, etc. Per aquest motiu, no […]

Ens dependents del sector públic local i el portal de transparència

1) El meu ens ha de tenir un portal de transparència? La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (LTC) és d’obligat compliment per a determinats subjectes, entre els quals es troba el sector públic local de Catalunya format per (art. 3.1.a i b LTC): Ajuntaments […]

Grups d’interès: què són i com interactuar-hi

Són grups d’interès les persones físiques o jurídiques i les organitzacions sense personalitat jurídica que duen a terme activitats susceptibles d’influir directament o indirectament en l’elaboració i l’aplicació de les polítiques públiques, en l’elaboració de propostes normatives o en la presa de decisions, en defensa d’un interès propi o de tercers o d’un interès general. […]

Ítems de Transparència i Govern Obert disponibles al portal

Mitjançant la següent taula excel podràs entrar a les diferents famílies i sub-famílies d’ítems disponibles al portal de transparència i bon govern. Tots ells  disposen de la informació detallada sobre si són ítems manuals o automàtics, així com l’enllaç a la fitxa específica generada pel Grup de Treball de Transparència Local (XGT), o elaborada pel […]

Manual de configuració avançada dels ítems d’organització política

El portal de transparència ha incorporat un nou mòdul que facilita als ajuntaments millorar la visualització dels ítems claus associats a la organització municipal (cartipàs municipal, els càrrecs electes, els grups polítics, els òrgans de govern, així com els alts càrrecs i personal eventual i/o directiu), sota un model estàndard i àgil mitjançant una visió […]

Mòdul d’indicadors de gestió econòmica: activació, font i metodologia

El portal de Govern Obert i Transparència disposa d’un mòdul específic pels ajuntaments catalans que facilita activar de manera automàtica  diferents indicadors de gestió econòmica amb l’objectiu que, en un format gràfic, entenedor i proper, es faciliti a la ciutadania la consulta d’informació vinculada a la gestió econòmica d’un ens. L’activació del mòdul  per part dels ajuntaments […]

X