Accés a la carpeta del subscriptor

La carpeta del subscriptor és l'espai que el Consorci AOC posa a disposició dels usuaris dels seus serveis de certificació perquè, d'una forma ràpida i còmoda, accedeixin a les principals gestions relacionades amb aquests. Per als titulars de la nova T-CAT (accés lliure) Per als Responsables del Servei (accés amb TCAT en targeta) Per als [...]

Com baixar la clau pública d’un certificat

Un cop lliurat o descarregat qualsevol tipus de certificat a través de la carpeta de subscriptor, el responsable de servei de l’ens, té la possibilitat de descarregar només la clau pública d’aquest. La clau pública serveix per consultar les dades que hi consten al certificat, així com, per a autoritzar l’ús del certificat a aplicacions […]

Com descarregar els certificats d’aplicació

Des de la pàgina principal anar a “Pendents de lliurar”   A continuació es mostraran els certificats que el Responsable de Servei tingui pendent de lliurament.   Per buscar el certificat que es vol descarregar, es pot fer una cerca amb la eina de la dreta o ampliant les peticions que es mostren per pàgina. […]

Responsable del Servei

Quin perfil ha de tenir el responsable del servei Pel tipus de tasques relacionades amb aquest rol, és recomanable que la persona designada tingui  un perfil administratiu però no hi ha cap problema en que ho assumeixi un perfil superior, sempre i quan pugui exercir personalment les funcions que li són pròpies: lliurar els certificats [...]
X