Accés a la carpeta del subscriptor

La carpeta del subscriptor és l'espai que el Consorci AOC posa a disposició dels usuaris dels seus serveis de certificació perquè, d'una forma ràpida i còmoda, accedeixin a les principals gestions relacionades amb aquests. Per als titulars de la nova T-CAT (accés lliure) Per als Responsables del Servei (accés amb TCAT en targeta) Per als [...]

Canvis a la T-CAT (personal en targeta)

La  T-CAT (personal en targeta) a partir de l’adaptació del seu perfil a la normativa eIDAS el 09/05/2018 , inclou dos certificats: T-CAT (Signatura) “SIG” T-CAT (Autentificació) “AUT” El de signatura permetrà realitzar la signatura en totes aquelles aplicacions que sigui necessària. El d’autentificació permetrà autenticar-se per tots aquells tràmits que necessiti consultar. Podeu consultar com […]

Canvis en els perfils dels certificats

A causa de l’adaptació del Catàleg de Certificats que emet el Consorci AOC a la nova normativa EIDAS, a partir del 09/05/2018 es modifica el perfil d’alguns dels certificats existents i s’han afegit de nous. A sota us detallem els canvis: La T-CAT (personal en targeta): és la targeta del personal de les administracions públiques […]

Catàleg de certificats

Per a més informació pots accedir a la Declaració de Pràctiques de Certificació de l’Entitat de Certificació del Consorci AOC

Certificat T-CAT de pseudònim

1. Què és? La T-CAT de pseudònim és un certificat qualificat d’empleat públic amb pseudònim de nivell alt del Catàleg de certificats del Consorci AOC, específic per a casos on no es poden mostrar les dades del titular. Les dades personals i d’identificació (nom, cognoms, DNI) no apareixen en el certificat, ja que són substituïdes [...]

Certificat T-CAT de Representant

El certificat T-CAT de Representant, és un certificat electrònic de representant davant les AAPP de nivell alt, que consta al Catàleg de certificats emets pel Consorci AOC des de la seva adaptació a la normativa eIDAS. Aquest es demanarà sempre acompanyat d’un arxiu PDF que acrediti el nomenament del representant. El document ha de ser […]

Cicle de vida del certificat T-CAT d’aplicació

Sol·licitud de certificat T-CAT d'aplicació Passes a seguir: 1. Accedeix a l'EACAT, en concret a Tràmits>Consorci AOC>Servei de Certificació Digital>T-CAT: Sol·licitud i renovació de certificats d'aplicació 2. A la pestanya"Informació inicial" escull el tipus de certificat a sol·licitar (catàleg de certificats) i a continuació "Desa esborrany" 3. A la pestanya "Dades de sol·licitud" afegeix les [...]

Cicle de vida del certificat T-CAT personal

Sol·licitud de certificat T-CAT personal Passes a seguir: 1. Accedeix a l'EACAT, en concret a Tràmits>Consorci AOC>Servei de Certificació Digital>T-CAT: sol. i renov. certif. personals 2. A la pestanya"Informació inicial" caldrà que escullis el tipus de certificat a sol·licitar (catàleg de certificats) i a continuació "Desa esborrany" 3. A la pestanya "Dades de sol·licitud" caldrà [...]

Claus públiques

Per què és necessari instal·lar-les? Aquestes claus són necessàries per verificar que els certificats que arriben als nostres equips informàtics han estat emesos per alguna de les autoritats de certificació de la jerarquia d'entitats del Consorci AOC. Els navegadors porten incorporada per defecte la confiança en algunes entitats de certificació. Windows: Tauler de control> Opcions [...]

Com baixar la clau pública d’un certificat

Un cop lliurat o descarregat qualsevol tipus de certificat a través de la carpeta de subscriptor, el responsable de servei de l’ens, té la possibilitat de descarregar només la clau pública d’aquest. La clau pública serveix per consultar les dades que hi consten al certificat, així com, per a autoritzar l’ús del certificat a aplicacions […]

Com descarregar els certificats d’aplicació

Des de la pàgina principal anar a “Pendents de lliurar”   A continuació es mostraran els certificats que el Responsable de Servei tingui pendent de lliurament.   Per buscar el certificat que es vol descarregar, es pot fer una cerca amb la eina de la dreta o ampliant les peticions que es mostren per pàgina. […]