Accés a la carpeta del subscriptor

La carpeta del subscriptor és l'espai que el Consorci AOC posa a disposició dels usuaris dels seus serveis de certificació perquè, d'una forma ràpida i còmoda, accedeixin a les principals gestions relacionades amb aquests. Per als titulars de la nova T-CAT (accés lliure) Per als Responsables del Servei (accés amb TCAT en targeta) Per als [...]

Catàleg de certificats

Certificats personals: T-CAT: Certificats electrònics qualificats T-CAT d'empleat públic amb càrrec (en targeta) El certificat personal en targeta va adreçat a persones físiques i disposa d’informació referent al titular que permet identificar-lo i la seva organització subscriptora. Se subministra als empleats públics de les administracions públiques catalanes com a element identificatiu en les comunicacions electròniques, [...]

Certificat T-CAT de pseudònim

1. Què és? La T-CAT de pseudònim és un certificat qualificat d’empleat públic amb pseudònim de nivell alt del Catàleg de certificats del Consorci AOC, específic per a casos on no es poden mostrar les dades del titular. Les dades personals i d’identificació (nom, cognoms, DNI) no apareixen en el certificat, ja que són substituïdes [...]

Certificat T-CAT de Representant

El certificat T-CAT de Representant, és un certificat electrònic de representant davant les AAPP de nivell alt, que consta al Catàleg de certificats emets pel Consorci AOC des de la seva adaptació a la normativa eIDAS. Aquest es demanarà sempre acompanyat d’un arxiu PDF que acrediti el nomenament del representant. El document ha de ser […]

Cicle de vida del certificat T-CAT d’aplicació

Sol·licitud de certificat T-CAT d'aplicació Passes a seguir: 1. Accedeix a l'EACAT, en concret a Tràmits>Consorci AOC>Servei de Certificació Digital>T-CAT: Sol·licitud i renovació de certificats d'aplicació 2. A la pestanya"Informació inicial" escull el tipus de certificat a sol·licitar (catàleg de certificats) i a continuació "Desa esborrany" 3. A la pestanya "Dades de sol·licitud" afegeix les [...]

Cicle de vida del certificat T-CAT personal

Sol·licitud de certificat T-CAT personal Passes a seguir: 1. Accedeix a l'EACAT, en concret a Tràmits>Consorci AOC>Servei de Certificació Digital>T-CAT: sol. i renov. certif. personals 2. A la pestanya"Informació inicial" caldrà que escullis el tipus de certificat a sol·licitar (catàleg de certificats) i a continuació "Desa esborrany" 3. A la pestanya "Dades de sol·licitud" caldrà [...]

Claus públiques

Per què és necessari instal·lar-les? Aquestes claus són necessàries per verificar que els certificats que arriben als nostres equips informàtics han estat emesos per alguna de les autoritats de certificació de la jerarquia d'entitats del Consorci AOC. Els navegadors porten incorporada per defecte la confiança en algunes entitats de certificació. Windows: Tauler de control> Opcions [...]

Com baixar la clau pública d’un certificat

Un cop lliurat o descarregat qualsevol tipus de certificat a través de la carpeta de subscriptor, el responsable de servei de l’ens, té la possibilitat de descarregar només la clau pública d’aquest. La clau pública serveix per consultar les dades que hi consten al certificat, així com, per a autoritzar l’ús del certificat a aplicacions […]

Com descarregar els certificats d’aplicació

Des de la pàgina principal anar a “Pendents de lliurar”   A continuació es mostraran els certificats que el Responsable de Servei tingui pendent de lliurament.   Per buscar el certificat que es vol descarregar, es pot fer una cerca amb la eina de la dreta o ampliant les peticions que es mostren per pàgina. […]

Com distingeixo el certificat de signatura i el d’autentificació?

En el moment de fer el tràmit amb la T-CAT, després de l’adaptació dels perfils d’aquesta a la normativa eiDAS i la conseqüent separació del certificat d’autenticació i signatura, és possible que determinades aplicacions mostrin els dos certificats i calgui seleccionar el correcte en funció del tipus de tràmit (autenticació o signatura). La manera en […]

Com es pot obtenir el full de lliurament?

El responsable del servei imprimeix dos còpies d’aquest document a través de la Carpeta del Subscriptor, en el moment del lliurament del/s certificat/s, de la manera següent: des de l’apartat “Lliura“ seleccionar el certificat a lliurar prèmer la icona en forma de full a la columna documentació dels certificats lliurat. imprimir dues còpies. Una de […]

X