Liquidacions

Un cop acabat i liquidat el contracte i les seves possibles pròrrogues (si n’hi ha) s’ha d’informar al Registre la liquidació del contracte. En l’apartat de lots/pròrrogues pendents de liquidació es pot fer una cerca de tots els contractes amb lots que la seva data de fi prevista ja ha passat i no estan extingits […]

X