Finalitat del Registre Públic de Contractes

Què és? Un registre en el que els òrgans de contractació de totes les Administracions públiques i d’altres entitats incloses en l’àmbit d’aplicació de la Llei de contractes, han de comunicar per a la seva inscripció, determinades dades sobre els contractes, els procediments i els mateixos òrgans de contractació. Normativa: Art. 328 Llei de contractes […]