Fases de la tramesa de contractes al RPC

El Registre Públic de Contractes estableix un circuit per la introducció i validació de la informació relativa als contractes, que passa pels següents estats:  Organisme Contractant: la informació ha estat introduïda per l’organisme contractant però no s’ha tramés a la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa per a la seva comprovació. Junta […]

Finalitat del Registre Públic de Contractes

Què és? Un registre en el que els òrgans de contractació de totes les Administracions públiques i d’altres entitats incloses en l’àmbit d’aplicació de la Llei de contractes, han de comunicar per a la seva inscripció, determinades dades sobre els contractes, els procediments i els mateixos òrgans de contractació. Normativa: Art. 328 Llei de contractes […]

Informar anualitats

Sempre que un contracte (qualsevol dels seus lots) comenci i acabi en anys diferents (encara que la duració total sigui inferior a un any), el contracte és considerat com a plurianual. En el cas dels contractes plurianuals es obligatori informar en les dades del lot el camp “Data d’acord de govern/Òrgan competent”. Si el contracte […]

Liquidacions

Un cop acabat i liquidat el contracte i les seves possibles pròrrogues (si n’hi ha) s’ha d’informar al Registre la liquidació del contracte. En l’apartat de lots/pròrrogues pendents de liquidació es pot fer una cerca de tots els contractes amb lots que la seva data de fi prevista ja ha passat i no estan extingits […]

Per quin motiu no veig l’opció per trametre un contracte?

Tot i haver gravat les dades d’un contracte al RPC si aquest no està complert no es farà la tramesa de dades a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa per a la seva revisió. Per veure per quin motiu no pots fer la tramesa de les dades d’un determinat contracte accedeix al menú “Correcció de […]

Prorrogues

Introducció de prorrogues Al moment d’introduir pròrrogues a l’RPC, s’han de tenir en compte les següents consideracions: No s’ha de realitzar la liquidació de forma prèvia a la introducció de la/es pròrroga/es, s’han d’anar informant les pròrrogues que tingui el contracte i un cop acabada la darrera pròrroga s’ha d’informar la liquidació global del contracte […]

Tramesa de contractes al RPC

L’opció de tramesa permetrà als responsables dels organismes contractants enviar les dades introduïdes cap a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, per la seva posterior validació o, en el seu cas, el retorn cap a l’organisme contractant per a que, en el seu cas, l’esmeni o el validi si les dades fossin correctes. Fins que […]

X