Cal inscriure les representacions quan s’utilitza un certificat de representant?

La normativa de procediment administratiu permet que l’actuació dels interessats es dugui a terme per mitjà d’un representant, condició que podrà acreditar-se amb qualsevol mitjà vàlid en dret que deixi constància fidedigna de la seva existència (article 5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre). Entre d’altres, dos d’aquests mitjans són i) l’acreditació de la inscripció […]

X