Acord de corresponsabilitat

Tal com determinen les condicions específiques del servei Representa, els ens usuaris tenen l’obligació d’aprovar les condicions de corresponsabilitat en el tractament de dades personals dels poderdants i representants, de conformitat amb la normativa de protecció de dades. Download (DOCX, 19KB)

Cal que el representant doni consentiment explícit?

Depèn del cas. En el cas que la inscripció tingui documentació adjunta a validar, no és necessari. Un cop la inscripció estigui registrada, serà validada o denegada per un treballador públic amb rol de validador i en funció d’això quedarà com a vàlida, causant ja efecte o bé, denegada. Això és així perquè s’entén que […]

Cal registrar la representació d’un funcionari habilitat a Representa?

Representa és el registre previst a l’art.6 de la Llei 39/2015 amb la finalitat que els interessats inscriguin les representacions que atorguen per a que una persona (física o jurídica) actuï en nom seu en el sí de procediments administratiu (l’advocat i el gestor, per exemple). Des d’aquest punt de vista, no està relacionat amb [...]

Cal signar la sol·licitud de representació al portal de ciutadania?

Representa no requereix signar amb certificat digital la sol·licitud d’inscripció procedent del portal de ciutadà perquè és d’aplicació el previst a l’art.11.1 de la Llei 39/2015, de manera que n’hi ha prou amb la identificació realitzada amb VALID i finalitzar la inscripció clicant al botó “inscriu”, que permet deixar constància de la voluntat de la [...]

Com es modifiquen les dades personals?

Per modificar les dades, a la pantalla d’inici, cal incloure el NIF o passaport de la persona que sol·licita la modificació i prémer “Modifica”. Seguidament, podem canviar les dades: Nom Cognoms Correu-e Permetre o no rebre avisos de la plataforma   Un cop modificades les dades, cal prémer “Desar” i les dades ja apareixeran modificades.

Com fer una inscripció d’un apoderament a un organisme

A la pestanya d’Inscripció, seleccionem com a tipus d’apoderament l’opció de A un organisme: Cal informar els camps de: Capacitat per a la qual s’atorga la representació per als tràmits. Aquesta capacitat pot ser: "Totes", “Consultar”, “Tramitar” i/o “Rebre notificacions”. Organisme: Ens davant el qual el representant podrà actuar en nom del poderdant per a [...]

Com fer una inscripció d’un apoderament general

A la pestanya d’Inscripció, seleccioneu com a tipus d’apoderament l’opció de General: Cal informar els camps de: Capacitat per a la qual s’atorga la representació per als tràmits. Aquesta capacitat pot ser: “Totes”, “Consultar”, “Tramitar” i/o “Rebre notificacions”. Vigència: Període de temps que romandrà vigent la representació. Hi ha algun període màxim? Tramitació atesa: Si […]

Com inscriure un apoderament per a un tràmit a un organisme

A la pestanya d’Inscripció, seleccionem com a tipus d’apoderament l’opció de A tràmits:   Cal informar els camps de: Organisme: Ens davant el qual el representant podrà actuar en nom del poderdant per a realitzar determinats tràmits en aquest organisme. Capacitat per a la qual s’atorga la representació per als tràmits. Aquesta capacitat pot ser: [...]

Com puc consultar les representacions entre poderdant i representant?

Un cop has informat les dades del poderdant i del representant, t’apareixeran unes pestanyes, com es mostra a la següent imatge: Recorda que si demana el nom/raó social del poderdant o bé del representat, vol dir que aquesta persona no està donada d’alta al Representa, i per tant, no tindrà representacions inscrites al Representa. Cal […]

Com puc sol·licitar el servei REPRESENTA?

1. Si sou un organisme de l’Administració de la Generalitat, heu de posar-vos en contacte amb la unitat d’organització, o equivalent, del vostre departament qui us indicarà com procedir atès que heu d’utilitzar aquest servei amb els criteris propis de la Generalitat que es donen des de l’Oficina d’Innovació i Administració Digital (OIAD) juntament amb […]

Com puc sol·licitar un Segell Electrònic de l’AOC?

Segueix els següents passos: 1. Accedir a EACAT > Tràmits > Prestador Consorci AOC > Servei de certificació digital > T-CAT: Sol·licitud i renovació de certificats d'aplicació. El sol·licitant de certificats de dispositiu ha d'accedir a EACAT i identificar-se amb certificat digital. Nota: també pot accedir un usuari amb rol d’editor i deixar la sol·licitud [...]

Com validar els apoderaments?

Quan una representació conté documentació adjunta per demostrar la representació entre dues persones (persones físiques i/o jurídiques) cal que aquesta documentació es revisi i es validi o no la representació. Pots obtenir més informació a: Quines representacions cal validar? Per a poder validar els poders cal tenir el rol de VALIDADOR: Quan un usuari només […]

Close Bitnami banner
Bitnami