Com es compagina la representació de l’APODERA i la del Registre Electrònic d’Empreses Licitadores?

L’article 6 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, contempla que els registres generals d’apoderaments no impediran l’existència de registres particulars de cada registre on s’inscriguin els poders atorgats per a la realització de tràmits específics del mateix. A més, cada organisme podrà disposar del seu propi registre electrònic d’apoderaments. Sigui com sigui, aquests registres generals […]

Ens donats d’alta a Representa

Podeu trobar el llistat d’ens donats d’alta al servei, així com la url d’accés al seu portal i les dades relatives a la protecció de dades personals a: https://www.aoc.cat/knowledge-base/informacio-relativa-a-la-proteccio-de-dades-de-caracter-personal/

Guia d’implantació del Representa

1. Què és la Guia d'Implantació? La Guia d’implantació del projecte Representa és un document per als usuaris del servei, destinat a facilitar la implantació i posada en funcionament, dins la vostra organització, del registre electrònic d’apoderaments en compliment del previst a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions públiques [...]

Informació relativa a la protecció de dades de caràcter personal

Responsable Dades de contacte del responsable: qualsevol dels ens usuaris del servei (podeu obtenir-ne les dades al quadre de sota) Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades (DPD): qualsevol dels ens usuaris del servei (podeu obtenir-ne les dades al quadre de sota) Finalitat Les dades personals recollides en aquesta plataforma seran tractades amb la […]

La ciutadania pot gestionar directament les seves representacions?

Sí, existeix un portal per tal que ciutadania i empreses poden consultar, crear o gestionar les seves representacions per actuacions davant de les administracions públiques. L'accés al portal es realitza a través d'una URL que canvia en funció de l'ens i que és: https://representa.cat/representa/ciutada?codi=x x=codI INE10 sense 0 inicial Per tant, hi ha una instància [...]

Què és i què fa el Representa?

Què és el Representa? Representa és un registre electrònic d’apoderaments comú que l’AOC posa a disposició de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, les Entitats locals de Catalunya i dels organismes públics i entitats de dret públic vinculats o dependents dels anteriors. Aquest registre és compartit per a tots ells; és a dir, no es [...]

Què és una representació?

Diferència entre una representació legal i una voluntària? Una representació és l’autorització d’una persona per a que un tercer actuï en nom seu. Si és de tipus legal vol dir que la representació és necessària o obligatòria perquè així ho estableix una norma amb rang de llei; per exemple, les persones jurídiques no poden actuar [...]

Quines implicacions té la inscripció al Representa? Model d’advertiment a l’hora de fomentar-ne la inscripció

Una persona que tramita en representació d’una altra i, a més des del formulari del tràmit, aporta documentació justificativa d’aquest fet o bé indica que actua com a representant (sense perjudici del requeriment posterior). D’aquesta documentació es desprèn que pot realitzar qualsevol tràmit davant qualsevol Administració (poder tipus A) o qualsevol tràmit davant una Administració […]

Quins correus-e envia la plataforma?

El servei Representa, si en la realització de la representació s’informa del correu-e i s’autoritza l’enviament de comunicacions de qui dona els poders (poderdant) i de qui rep els poders (representants), envia un correu-e sempre que es realitza un canvi d’estat en la representació. D’aquesta manera, s’envia un correu-e cada cop que es realitza: alta […]

X