Acord de corresponsabilitat

Tal com determinen les condicions específiques del servei Representa, els ens usuaris tenen l’obligació d’aprovar les condicions de corresponsabilitat en el tractament de dades personals dels poderdants i representants, de conformitat amb la normativa de protecció de dades. Download (DOCX, 21KB)

Cal inscriure les representacions quan s’utilitza un certificat de representant?

La normativa de procediment administratiu permet que l’actuació dels interessats es dugui a terme per mitjà d’un representant, condició que podrà acreditar-se amb qualsevol mitjà vàlid en dret que deixi constància fidedigna de la seva existència (article 5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre). Entre d’altres, dos d’aquests mitjans són i) l’acreditació de la inscripció […]

Com es compagina la representació de l’APODERA i la del Registre Electrònic d’Empreses Licitadores?

L’article 6 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, contempla que els registres generals d’apoderaments no impediran l’existència de registres particulars de cada registre on s’inscriguin els poders atorgats per a la realització de tràmits específics del mateix. A més, cada organisme podrà disposar del seu propi registre electrònic d’apoderaments. Sigui com sigui, aquests registres generals […]

Com es modifiquen les dades personals?

Per modificar les dades, a la pantalla d’inici, cal incloure el NIF o passaport de la persona que sol·licita la modificació i prémer “Modifica”. Seguidament, podem canviar les dades: Nom Cognoms Correu-e Permetre o no rebre avisos de la plataforma   Un cop modificades les dades, cal prémer “Desar” i les dades ja apareixeran modificades.

Com modifico o dono de baixa una representació per via electrònica?

Com dono de baixa una representació a través del portal de ciutadania? En qualsevol moment tant la persona que atorga el poder (poderdant) com la persona que el rep (representant) poden donar de baixa el poder. En el cas del poderdant, des de la pestanya de “Consulta i Gestió”, es pot cercar les representacions en [...]

Com puc donar d’alta una representació per via electrònica?

Com acredito meva identitat? L’accés al portal per a la gestió de representacions es realitza a través del Vàlid i per tant, està permés l’accés amb tots els sistemes d’identificació admesos a Vàlid. Com atorgo una representació? S’accedeix al portal de la ciutadania, pestanya “Atorgar representació” i veurem que ens apareixen les nostres dades a l’apartat [...]

Ens donats d’alta a Representa

Podeu trobar el llistat d’ens donats d’alta al servei, així com la url d’accés al seu portal i les dades relatives a la protecció de dades personals a: https://www.aoc.cat/knowledge-base/informacio-relativa-a-la-proteccio-de-dades-de-caracter-personal/

Guia d’implantació del Representa

1. Què és la Guia d'Implantació? La Guia d’implantació del projecte Representa és un document per als usuaris del servei, destinat a facilitar la implantació i posada en funcionament, dins la vostra organització, del registre electrònic d’apoderaments en compliment del previst a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions públiques [...]

Informació relativa a la protecció de dades de caràcter personal

Responsable Dades de contacte del responsable: qualsevol dels ens usuaris del servei (podeu obtenir-ne les dades al quadre de sota) Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades (DPD): qualsevol dels ens usuaris del servei (podeu obtenir-ne les dades al quadre de sota) Finalitat Les dades personals recollides en aquesta plataforma seran tractades amb la […]

La ciutadania pot gestionar directament les seves representacions?

Sí, existeix un portal per tal que ciutadania i empreses poden consultar, crear o gestionar les seves representacions per actuacions davant de les administracions públiques. L'accés al portal es realitza a través d'una URL que canvia en funció de l'ens i que és: https://representa.cat/representa/ciutada?codi=x x=codI INE10 sense 0 inicial Per tant, hi ha una instància [...]

Què és i què fa el Representa?

Què és el Representa? Representa és un registre electrònic d’apoderaments comú que l’AOC posa a disposició de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, les Entitats locals de Catalunya i dels organismes públics i entitats de dret públic vinculats o dependents dels anteriors. Aquest registre és compartit per a tots ells; és a dir, no es [...]

Què és i què fa Representa (Registre electrònic d’apoderaments)?

Què és el Representa? Representa és un registre electrònic d’apoderaments comú que l’AOC posa a disposició de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, les Entitats locals de Catalunya i dels organismes públics i entitats de dret públic vinculats o dependents dels anteriors. Aquest registre és compartit per a tots ells; és a dir, no es [...]
X