Acord de corresponsabilitat

Tal com determinen les condicions específiques del servei Representa, els ens usuaris tenen l’obligació d’aprovar les condicions de corresponsabilitat en el tractament de dades personals dels poderdants i representants, de conformitat amb la normativa de protecció de dades. Download (DOCX, 21KB)

Cal inscriure les representacions quan s’utilitza un certificat de representant?

La normativa de procediment administratiu permet que l’actuació dels interessats es dugui a terme per mitjà d’un representant, condició que podrà acreditar-se amb qualsevol mitjà vàlid en dret que deixi constància fidedigna de la seva existència (article 5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre). Entre d’altres, dos d’aquests mitjans són i) l’acreditació de la inscripció […]

Com es compagina la representació de l’APODERA i la del Registre Electrònic d’Empreses Licitadores?

L’article 6 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, contempla que els registres generals d’apoderaments no impediran l’existència de registres particulars de cada registre on s’inscriguin els poders atorgats per a la realització de tràmits específics del mateix. A més, cada organisme podrà disposar del seu propi registre electrònic d’apoderaments. Sigui com sigui, aquests registres generals […]

Ens donats d’alta a Representa

Podeu trobar el llistat d’ens donats d’alta al servei, així com la url d’accés al seu portal i les dades relatives a la protecció de dades personals a: https://www.aoc.cat/knowledge-base/informacio-relativa-a-la-proteccio-de-dades-de-caracter-personal/

Informació relativa a la protecció de dades de caràcter personal

Responsable Dades de contacte del responsable: qualsevol dels ens usuaris del servei (podeu obtenir-ne les dades al quadre de sota) Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades (DPD): qualsevol dels ens usuaris del servei (podeu obtenir-ne les dades al quadre de sota) Finalitat Les dades personals recollides en aquesta plataforma seran tractades amb la […]

Què és i què fa Representa (Registre electrònic d’apoderaments)?

Què és el Representa? Representa és un registre electrònic d’apoderaments comú que l’AOC posa a disposició de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, les Entitats locals de Catalunya i dels organismes públics i entitats de dret públic vinculats o dependents dels anteriors. Aquest registre és compartit per a tots ells; és a dir, no es [...]

Què és una representació o un apoderament?

Diferència entre una representació legal i una voluntària? Una representació és l’autorització d’una persona per a que un tercer actuï en nom seu. Si és de tipus legal vol dir que la representació és necessària o obligatòria perquè així ho estableix una norma amb rang de llei; per exemple, les persones jurídiques no poden actuar [...]

Quin és el període de vigència màxim d’una representació incloent les pròrrogues?

D’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, les representacions inscrites als registres electrònics d’apoderaments tindran una validesa màxima de 5 anys des de la data d’inscripció, sense perjudici del fet que, abans de la finalització d’aquest termini, el poderdant prorrogui o revoqui aquest poder. En cas de pròrroga, la durada màxima de la representació serà […]

X