Publicació de la URL de la PSCP a la seu electrònica

És molt important que la URL d’accés al Perfil de Contractant sigui publicada al web del vostre organisme. La URL es facilita en el correu que rep la persona de contacte indicada al formulari d’alta. També es pot extreure de la web de Contractació pública de la Generalitat. Si s’ha personalitzat l’enllaç amb un logo […]

Publicació de procediments d’emergència a la PSCP

La publicació a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública dels contractes subscrits mitjançant tramitació d’emergència requereix que s’indiqui, en introduir les dades del contracte en la pestanya de “Dades bàsiques”, el tipus de tramitació d’emergència. Així mateix, en marcar aquest tipus de tramitació deixa de ser obligatori informar, tant el “tipus de procediment” com [...]

Publicacions agregades mitjançant un full de càlcul a PSCP

Una de les novetats en matèria de publicitat i transparència de la nova LCSP és l’obligació de publicar en els perfils de contractant, almenys trimestralment i de manera agregada, informació relativa a la contractació menor, així com la formalització d’encàrrecs a mitjans propis d’import superior a 5.000,00 € i inferior a 50.000,00 €. Així mateix, […]

Puc personalitzar el full d’estil del perfil del contractant?

Només es possible personalitzar el full d’estil (mida i color de font) i imatge (logotip) del perfil de contractant sempre que es configuri prèviament a l’eina de gestió i el perfil s’integri a la seu electrònica de l’organisme.  En canvi, si s’accedeix al perfil de contractant de l’organisme a través del portal de contractació pública […]

Quan desapareix l’expedient de la part pública?

Els expedients s’esborren passat un marge d’uns dies des del seu arxivament (els arxiva l’administrador). La traça dels expedients arxivats que pot consultar l’administrador d’òrgan mai no desapareix de l’eina de gestió, sinó que perdura, fins i tot, quan l’expedient s’ha esborrat de la Plataforma de Contractació Pública. 

Quines dades necessita el Consorci AOC per integrar-me amb el servei?

Hi ha dos escenaris possibles: L'ens encara no és usuari del servei: hauràs de tramitar l'alta consultant les indicacions de l'apartat serveis del nostre web. Escull el servei que t'interessi i ves a "Sol·liciteu el servei". Al formulari d'alta, hauràs de marcar l'opció "Integració" com a modalitat del servei sol·licitat, si aquesta està disponible. L'ens [...]

Quines funcions realitza cada rol de l’eina de gestió de la (PCSP)?

Els rols disponibles dintre de la Plataforma de contractació són: Administrador d’òrgan, Editor , i Validador.   El rol d’Administrador d’òrgan de contractació dóna d’alta els usuaris editors i validadors del seu òrgan i manté i publica la informació general del seu òrgan.  (veure Manual d’administrador d’òrgan de la PSCP) El rol d’Editor crea i edita expedients […]

S’ha publicat una fase i no apareix a la part pública (FRONT)

A la part pública només apareixerà l’anunci si:  – Ha arribat l’hora exacta de publicació de la fase. – La data de fi de publicació al perfil (dades bàsiques de l’anunci) és posterior a la data i hora actuals,  – L’anunci no és del tipus Negociat sense publicitat d’accés exclusiu.

Ús del navegador portable per PSCP

Atesa la discontinuïtat tecnològica que afecta a l’eina de gestió de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, cal fer ús d’aquesta a través d’un navegador portable que cal descarregar en local i executar per a accedir a gestionar les publicacions al perfil de contractant. Com descarregar el navegador potable? En accedir a l’eina de […]

Vam sol·licitar l’alta de la PSCP i no hem rebut cap comunicació

Segons l’acord de nivell de servei,  les sol·licituds d’alta en els serveis del Consorci AOC es tramitaran, en un 90% dels casos, en un temps màxim de 15 dies laborables, un cop validada la documentació rebuda. Si es fa algun requeriment s’envia per correu electrònic a la persona de contacte indicada al formulari d’alta / […]