Sobre Digital: avisos per correu als custodis i membres de la mesa

L’enviament del correu als custodis i membres de la mesa es produeix en les següents accions: Publicació de l’expedient o esmenes d’expedient. Canviar una data d’obertura amb data concreta  d’acte “no públic” a acte “públic” o viceversa. Modificar una data concreta d’una obertura publica. Afegir o treure un custodi o membre de la mesa.

Sobre Digital: configuració de sobre únic amb lots

Sobre Digital permet configurar diferent documentació als sobres dels diferents lots de la licitació si l’expedient té lots explotats, no obstant es pot donar alguna casuística que fins al moment no esta disponible. Us facilitem a sota l’alternativa possible per aquests casos recomanada pel cas detectat: Configurar un sobre únic amb diversos lots La funcionalitat […]

Sobre Digital: configuració per la presentació d’ofertes anònimes

A dia d’avui l’eina de Sobre Digital no disposa d’una funcionalitat concreta per presentar ofertes de forma anònima. No obstant, traslladem a sota una recomanació de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, per donar compliment a l’article 187.1 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes del sector públic, mitjançant les possibilitats de […]

Sobre Digital: interval per aplicar credencials i accedir als sobres

L’òrgan de contractació té dues opcions a l’hora d’especificar les dates d’obertures dels sobres: A partir de les 24 hores de la data límit de presentació d’ofertes. En una data i hora en concret. Sigui quina sigui l’opció definida l’eina no permetrà obrir un sobre que tingui un altre sobre precedent en estat tancat. Per […]

Sobre digital: material d’ajuda per obrir proposicions

Una vegada s’ha publicat un anunci de licitació a PSCP, amb configuració de presentació de proposicions mitjançant Sobre Digital, es pot accedir a l’eina per consultar l’estat de l’expedient per la presentació de les ofertes o bé, des del mateix anunci de licitació de l’eina de gestió de PSCP a la pestanya destacada a la […]

Sobre digital: meses virtuals

L'eina Sobre digital implantada pel Consorci AOC al món local i les universitats, no disposa d'una funcionalitat integrada per fer emissions via streaming que permeti la celebració dels actes d'obertura dels sobres que contenen les ofertes presentades en les licitacions públiques de forma virtual o telemàtica. Així mateix, els membres de les meses o custodis [...]

Sobre Digital: paraules clau del licitador

El licitador ha de definir una paraula clau per a cada sobre xifrat que presenta a través de Sobre Digital (el Sobre A no requereix aquesta definició). Aquesta paraula clau és sol·licita per poder donar accés a l’obertura de la documentació presentada. Per requerir-les, l’òrgan contractant (un dels custodis definits a la configuració de la […]

Sobre Digital: perquè apareix un document “no presentat” a l’eina?

L’eina Sobre Digital no limita la presentació de les ofertes sense que aquestes continguin tota la documentació marcada com a obligatòria per part del vostre òrgan de contractació. Es a dir, els licitadors poden tancar i posteriorment enviar l’oferta la presentació sense adjuntar tot els documents requerits. En aquest cas, l’eina els avisarà amb el […]

Sobre Digital: presentació d’ofertes (material d’ajuda per a empreses)

A través de l’enllaç, les empreses licitadores poden consultar els material d’autoformació que es posen a disposició per la preparació dels sobres i la seva presentació a través de l’eina Sobre Digital 2.0, amb  garanties de confidencialitat del seu contingut fins el moment de l’obertura. En aquest apartat, enllaçat, també des del Perfil del licitador, […]

Sobre Digital: recurs 24 hores

L’eina Sobre Digital permet la presentació de l’oferta en dues fases tal i com preveu la LCSP 9/2017. D’aquesta manera, l’empresa pot tancar l’oferta seleccionant els documents que la formen però enviant aquests més tard. Aquest recurs recollit en la Llei es coneix com el recurs de les 24 hores. Només es pot fer servir […]

Sobre digital: requeriments de documentació a licitadors des de PSCP

Detallem a continuació els passos a seguir per fer una esmena/aclariment o demanar documentació acreditativa a Sobre digital des de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública: Des de la pestanya “Gestió de licitadors” – “Esmenes-aclariments i documentació acreditativa” seleccioneu una nova sol·licitud. Ompliu els camps necessaris i cliqueu al botó “continuar amb l’acció”:   […]

X