Accés a les ofertes rebudes des de la Gestió de licitadors a PSCP

Per tal que els usuaris validadors i editors de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, tinguin habilitats l’accés a la pestanya “Ofertes Rebudes” de l’apartat “Gestió de licitadors” a l’eina de gestió, hauran de tenir habilitada una opció específica al seu perfil d’usuari. Aquesta opció només la poden editar els usuaris amb amb perfil […]

Avisos per correu electrònic d’ofertes rebudes

Al camp “correu electrònic per a rebre avisos de noves ofertes” de la pestanya “Dades bàsiques” s’haurà d’especificar una adreça de correu electrònic d’un usuari del departament de contractació perquè, en el moment que entri una nova oferta,  telemàticament, se li enviarà un correu informant-li.

Durant quant de temps es conserven les ofertes a les eines de licitació electrònica?

Les eines de licitació electrònica integrades amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, que el Consorci AOC implanta al món local i a les universitats, estan dissenyades per a la tramesa i recepció d’ofertes electròniques, però no constitueixen un dipòsit de la documentació que les composen, la qual ha de ser descarregada i guardada pels […]

Eina comparació d’empremptes

L’eina d’obertura de sobres disposa d’una utilitat que permet fer una comparació d’empremtes digitals entre el document presentat en suport físic per l’empresa i el document que aquesta va pujar en temps de presentació d’oferta. Aquesta utilitat informa de forma inequívoca si el fitxer presentat en suport físic és exactament el mateix que el que [...]

Modificar la configuració de sobres una vegada publicada la licitació

Per a realitzar una modificació a la configuració de sobres posterior a la seva publicació cal fer una esmena de la fase d’anunci de licitació. Un cop desada l’esmena, la licitació torna a quedar en estat “En edició” i ja es pot modificar qualsevol element de la configuració del sobre digital. Les empreses veuran la […]

Modificar la data d’obertura de pliques.

Per tal de realitzar la modificació, cal estar identificat a PSCP amb certificat digital i rol de validador. Les obertures de pliques tenen un tractament especial per permetre la seva edició i publicació en diferents moments sense haver de fer una esmena. En el cas de la configuració de dates dels expedients habilitats per la […]

Normativa i accés al servei

Amb l’entrada en vigor de la Llei de Contractes del Sector Públic (9/2017) s’incorpora l’obligació d’ús de mitjans electrònics en tots els procediments de contractació administrativa, inclosa la presentació d’ofertes per part de les empreses licitadores. La Plataforma de Serveis de Contractació Pública (PSCP), incorpora entre les seves funcionalitats disponibles, la presentació telemàtica d’ofertes per [...]

Presentació telemàtica d’ofertes i Sobre Digital 2.0

La presentació de licitacions s'inclou a les funcionalitats de la PSCP mitjançant dues solucions pensades per a diferents procediments de contractació:   Presentació telemàtica d'ofertes: permet la presentació d’ofertes no ensobrades, mitjançant certificat digital nivell 3 (p.e: contractes negociats sense publicitat, contractes menors, derivats d'acord marc, altres procediments segons instruccions internes i oberts amb tramitació [...]

Presentació telemàtica d’ofertes: guia d’ús

A continuació pots consultar la Guia de Presentació d'ofertes telemàtiques que les empreses tenen a la seva disposició al Perfil del Licitador de la Generalitat, per a procediments que no requereixen ensobrat de les proposicions (per exemple, per menors, procediments negociats sense publicitat, contractes basats en acord marc i el procediment simplificat abreujat). Download (PDF, [...]

Quins són els canals de suport a empreses en l’ús de Sobre Digital?

Les empreses licitadores que fan ús de Sobre Digital per la presentació d’ofertes de contractació als ens locals i les universitats, tenen com a referent de suport a l’òrgan contractant responsable de la licitació a la que es presenten, sense perjudici que des del mateix ens pugueu traslladar les incidències tècniques que us arribin i no […]

Requisits d’ús de funcionalitats de licitacions electròniques a PSCP.

Els ens locals i universitats donats d’alta a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública (PSCP) poden fer ús de les funcionalitats disponibles a la mateixa per rebre les licitacions per mitjans telemàtics. Per tal de garantir el correcte funcionament de les mateixes cal tenir en compte els punt de sota: Disposar d’informació al perfil […]

Sobre Digital: accés a l’eina d’obertura de proposicions

Només aquelles persones que hagin estat definides com a membres de la mesa o custodies de la licitació, tindran accés a l’eina d’obertura de proposicions per l’expedient en qüestió. Així mateix, existeixen diferents opcions d’accés a aquesta eina que definim a sota: Accés mitjançant l’eina de gestió de PSCP: des del propi anunci de licitació […]

X