Durant quant de temps es conserven les ofertes a les eines de licitació electrònica?

Les eines de licitació electrònica integrades amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, que el Consorci AOC implanta al món local i a les universitats, estan dissenyades per a la tramesa i recepció d’ofertes electròniques, però no constitueixen un dipòsit de la documentació que les composen, la qual ha de ser descarregada i guardada pels […]

Presentació telemàtica d’ofertes i Sobre Digital 2.0

La presentació de licitacions s'inclou a les funcionalitats de la PSCP mitjançant dues solucions pensades per a diferents procediments de contractació:   Presentació telemàtica d'ofertes: permet la presentació d’ofertes no ensobrades, mitjançant certificat digital nivell 3 (p.e: contractes negociats sense publicitat, contractes menors, derivats d'acord marc, altres procediments segons instruccions internes i oberts amb tramitació [...]

Quins són els canals de suport a empreses en l’ús de Sobre Digital?

Les empreses licitadores que fan ús de Sobre Digital per la presentació d’ofertes de contractació als ens locals i les universitats, tenen com a referent de suport a l’òrgan contractant responsable de la licitació a la que es presenten, sense perjudici que des del mateix ens pugueu traslladar les incidències tècniques que us arribin i no […]

Requisits d’ús de funcionalitats de licitacions electròniques a PSCP.

Els ens locals i universitats donats d’alta a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública (PSCP) poden fer ús de les funcionalitats disponibles a la mateixa per rebre les licitacions per mitjans telemàtics. Per tal de garantir el correcte funcionament de les mateixes cal tenir en compte els punt de sota: Disposar d’informació al perfil […]

Sobre Digital: avisos per correu als custodis i membres de la mesa

L’enviament del correu als custodis i membres de la mesa es produeix en les següents accions: Publicació de l’expedient o esmenes d’expedient. Canviar una data d’obertura amb data concreta  d’acte “no públic” a acte “públic” o viceversa. Modificar una data concreta d’una obertura publica. Afegir o treure un custodi o membre de la mesa.

Sobre Digital: configuració de sobre únic amb lots

Sobre Digital permet configurar diferent documentació als sobres dels diferents lots de la licitació si l’expedient té lots explotats, no obstant es pot donar alguna casuística que fins al moment no esta disponible. Us facilitem a sota l’alternativa possible per aquests casos recomanada pel cas detectat: Configurar un sobre únic amb diversos lots La funcionalitat […]

Sobre Digital: configuració per la presentació d’ofertes anònimes

A dia d’avui l’eina de Sobre Digital no disposa d’una funcionalitat concreta per presentar ofertes de forma anònima. No obstant, traslladem a sota una recomanació de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, per donar compliment a l’article 187.1 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes del sector públic, mitjançant les possibilitats de […]

Sobre Digital: interval per aplicar credencials i accedir als sobres

L’òrgan de contractació té dues opcions a l’hora d’especificar les dates d’obertures dels sobres: A partir de les 24 hores de la data límit de presentació d’ofertes. En una data i hora en concret. Sigui quina sigui l’opció definida l’eina no permetrà obrir un sobre que tingui un altre sobre precedent en estat tancat. Per […]

Sobre digital: material d’ajuda per obrir proposicions

Una vegada s’ha publicat un anunci de licitació a PSCP, amb configuració de presentació de proposicions mitjançant Sobre Digital, es pot accedir a l’eina per consultar l’estat de l’expedient per la presentació de les ofertes o bé, des del mateix anunci de licitació de l’eina de gestió de PSCP a la pestanya destacada a la […]

Sobre digital: meses virtuals

L'eina Sobre digital implantada pel Consorci AOC al món local i les universitats, no disposa d'una funcionalitat integrada per fer emissions via streaming que permeti la celebració dels actes d'obertura dels sobres que contenen les ofertes presentades en les licitacions públiques de forma virtual o telemàtica. Així mateix, els membres de les meses o custodis [...]

Sobre Digital: perquè apareix un document “no presentat” a l’eina?

L’eina Sobre Digital no limita la presentació de les ofertes sense que aquestes continguin tota la documentació marcada com a obligatòria per part del vostre òrgan de contractació. Es a dir, els licitadors poden tancar i posteriorment enviar l’oferta la presentació sense adjuntar tot els documents requerits. En aquest cas, l’eina els avisarà amb el […]

X