El servei d’iARXIU està orientat a diferents tipus d’usuari?

Els diferents tipus d’agents del servei són els següents: Són aquells ens, organismes o persones responsables o involucrats en la creació, producció, gestió, conservació i consulta dels documents electrònics dins del servei IARXIU. En concret, existeixen els següents tipus d’agents: Ens productor: Aquell ens o organisme del sector públic de Catalunya que ha produït i/o reunit […]

Gestió dels grups d’usuaris

Tipus d’usuari: arxiver Vista grups – usuaris Aquesta vista mostra una pantalla similar a la llista d’usuaris, però es focalitza en mostrar els grups d’usuaris que hi ha i quins usuaris estan associats. Crear nou grup Si es vol afegir un nou grup només cal clicar a “Nou Grup” i apareixerà el formulari d’alta d’un […]

Gestió dels usuaris del fons documental i assignació a grups

Perfil d’usuari: arxiver Aquesta funcionalitat permet gestionar les altes dels usuaris interns (usuaris no administradors), així com l’assignació d’aquests als grups d’usuaris, necessaris per modelar les polítiques d’accés. Quan es clica a “Vista usuaris grups” la plataforma mostra el conjunt d’usuaris que s’han afegit i donat d’alta al fons documental que s’està gestionant. Afegir usuari […]

Quins tipus d’usuaris i rols existeixen a iARXIU?

Els usuaris que poden operar amb la plataforma iARXIU són els següents: Administrador d’ens: aquell usuari designat per l’ens productor i/o arxiu encarregada d’assumir les funcions pròpies de la gestió del seu arxiu. Les tasques que li pertoquen són les següents: Gestió del fons documental Gestió de les sèries documentals, sempre i quan s’hagi demanat […]

X