Gestió de les polítiques d’accés a la documentació arxivada a la plataforma iARXIU

Tipus d’usuari: Arxiver L’objectiu de les polítiques d’accés és establir qui podrà accedir a la informació continguda en els PIA d’un determinat fons, sèrie documental o d’un PIA concret i en quines circumstàncies o limitacions Les polítiques d’accés les administra l’arxiver, i sempre depenen del fons amb el que està treballant l’arxiver. La política s’aplicarà […]

Gestió de les polítiques de preservació

Tipus d’usuari: arxiver Les polítiques de preservació defineixen com s’ha de portar a terme la conservació tècnica dels PIA per a garantir la permanència intel·lectual i tècnica, així com, assegurar la autenticitat, la integritat, la fiabilitat i la disponibilitat dels documents electrònics d’arxiu al llarg del temps. A més a més de la seva definició, […]

Gestió de les polítiques de retenció i disposició de documents

Tipus d’usuari: arxiver Les polítiques de retenció i disposició determinen el període de temps que els PIA han de romandre a la plataforma (període de retenció) en funció dels seus valors i assegurar la seva disposició corresponent: eliminació total, eliminació parcial (mostreig numèric, buidat selectiu, mostreig cronològic, eliminació fitxers i conservació metadades), conservació permanent i […]

X