A quin nivell es gestionen les sèries documentals?

Les sèries documentals són creades pels arxivers i/o administrador d’ens i es vinculen a un ens i/o fons determinat de la seva competència. L’arxiver pot definir i assignar les polítiques de gestió del cicle de vida a aquest nivell i així aquestes es podran aplicar a tots els PIA que formen part de la sèrie […]

Administració de les plantilles

Tipus d’usuari: administrador de fons Un cop tenim les plantilles per descriure els paquets d’informació de transferència creades i guardades en local, el següent pas és pujar-les a la plataforma per tal que es puguin utilitzar. Per fer-ho cal clicar “administració plantilles” de la pestanya “Administració” Al entrar a l’administració de plantilles es mostrarà la […]

Com assignar a un administrador de fons/arxiver a un fons documental?

Tipus d’usuari: administrador d’ens Un cop s’ha creat un fons documental cal assignar-li quins usuaris faran les tasques d’administrador del fons i/o arxiver. Per fer-ho, cal seleccionar el fons documental i clicar a “Afegeix/Modifica usuaris” A la següent pantalla apareix un llistat dels usuaris associats al fons. El primer cop, el llistat està buit i […]

Com es pot donar d’alta un fons documental?

Tipus d’usuari: administrador d’ens Un cop l’usuari s’autentica a la plataforma ha de seleccionar l’ens amb el qual vol operar (important no seleccionar cap fons documental) La gestió de fons permet a l’administrador d’ens crear fons documental dins del ens amb el que està treballant i associar-li quins seran els seus administradors (administrador de fons […]

Com es pot donar d’alta una nova sèrie documental?

Usuari: arxiver i/o administrador d’ens La plataforma iARXIU contempla tres maneres per afegir o donar d’alta una sèrie documental. En tots els casos és imprescindible informar del codi de classificació i títol per donar d’alta una sèrie. No es poden donar d’alta sèries documentals amb un codi de classificació i títol que ja existeixin. De […]

Consulta del registre d’accessos a la documentació

Tipus d’usuari: administrador d’ens, de fons i arxiver El registre d’accessos inclou l’historial de les consultes realitzades en els documents/paquets que es troben arxivats a la plataforma. Nota: L’administrador d’ens només pot consultar les accions del seu ens i dels seus fons vinculats L’administrador de fons i arxiver només pot consultar les accions del fons […]

Consulta del registre d’accions

Tipus d’usuari: administrador d’ens, de fons i arxiver Els registres d’accions inclou les  traces documentals de les operacions més comunes realitzades en la plataforma iARXIU pels diferents usuaris amb la finalitat de deixar constància i traça d’aquests esdeveniments, a efectes d’auditoria. Aquests registres d’accions són generats automàticament per la plataforma iARXIU i els tipus d’esdeveniments/accions […]

Consulta estadístiques bàsiques d’ús de l’eina

Tipus d’usuari: administrador d’ens, de fons i arxiver Les estadístiques de la plataforma mostren l’ús que es fa dels serveis bàsics de la plataforma:  ingressos, consultes, eliminacions, transferències d’entrada i de sortida, etc. permetent filtrar per ens, fons i dates. Les dades a mostrar són les següents: Ens Fons Nombre de PIA (total) Quantitat d’ingressos […]

Creació plantilles per descriure els paquets d’informació de transferència

Tipus d’usuari: administrador de fons L’editor de plantilles ens permet crear fitxers XML que tenen la funció d’establir un patró i normalitzar l’acció de descriure els paquets d’informació de transferència, ja siguin aquests expedients electrònics o documents electrònics, que es volen ingressar a la plataforma i requerir la informació de les metadades necessàries per a […]

Funcions i tasques del rol administrador de fons i arxiver

Tipus d’usuari: administrador de fons i arxiver Un cop l’usuari administrador i/o arxiver s’autentica a la plataforma ha de seleccionar el ens i fons documental amb el qual vol operar. En aquells casos que l’usuari només disposi de permisos a un únic ens i fons documental no li apareixerà aquesta pantalla de selecció. Un cop […]

Gestió de les polítiques d’accés a la documentació arxivada a la plataforma iARXIU

Tipus d’usuari: Arxiver L’objectiu de les polítiques d’accés és establir qui podrà accedir a la informació continguda en els PIA d’un determinat fons, sèrie documental o d’un PIA concret i en quines circumstàncies o limitacions Les polítiques d’accés les administra l’arxiver, i sempre depenen del fons amb el que està treballant l’arxiver. La política s’aplicarà […]

Gestió de les polítiques de preservació

Tipus d’usuari: arxiver Les polítiques de preservació defineixen com s’ha de portar a terme la conservació tècnica dels PIA per a garantir la permanència intel·lectual i tècnica, així com, assegurar la autenticitat, la integritat, la fiabilitat i la disponibilitat dels documents electrònics d’arxiu al llarg del temps. A més a més de la seva definició, […]

X