Tancament d’expedients de Serveis Socials Bàsics

En el moment que ha finalitzat la intervenció del professional, o bé el seguiment de la/es prestacions que la persona o família tenien atorgades, es pot executar el tancament de l’expedient. L’expedient tancat es pot tornar a  reobrir en qualsevol moment, si torna a ser necessària la intervenció professional, la valoració i l’atorgament de noves […]

Tancar expedients d’EAIA

Acció que es du a terme si de l’estudi i la valoració fets pels serveis socials, o per bé l’EAIA es posa de manifest que la situació de l’infant o adolescent està normalitzada, i que per tant, no es troba en situació de risc de desemparament ni en risc social, s’arxivarà l’expedient i es comunicarà als progenitors, tutors […]

X