Pantalla inicial

Una vegada el programa ha validat les teves credencials, mostra una pantalla amb una barra de navegació superior i dues seccions informatives, són: INCIDÈNCIES: serveix per a fer el seguiment de les peticions de suport que hagin estat enviades al servei remot d’atenció a l’usuari mitjançant la icona “Suport”. ALERTES: presenta alertes relacionades  amb els […]

Per què els tràmits propis han de tenir format plantilla de Word?

Qualsevol document de Microsoft Word serveix com a document associat per a un tràmit. Per garantir la compatibilitat amb tots els ordinadors del usuaris,  el document s’ha de guardar en format “Plantilla de Word 93-2007 (*.dot)”. Per guardar-lo en aquest format, un cop finalitzat el document, dintre del programa Microsoft Word s’ha d’anar a la opció […]

Perfil d’usuaris -Rols professionals

Cada usuari (professional que fa ús del servei Hèstia) respon a un perfil que li dóna accés a un mòdul concret o a diversos mòduls, ja siguin aquests funcionals o d’àmbit. En funció d’aquest perfil el professional podrà introduir, veure, modificar o gestionar les tasques que té assignades dins de l’equip, o del territori. A […]

Permisos

Hèstia contempla diversos tipus de permisos per a cadascun dels mòduls que conté, i alhora dels diferents perfils d’usuari que poden treballar amb l’aplicació.  A continuació es mostra una taula on es pot veure la relació de cadascun d’aquests permisos per mòduls i perfil professional i les accions que es poden fer, en funció del tipus d’usuari:

Persones vinculades

En aquesta pestanya s’associen les fitxes d’una o més persones, amb les què s’intervindrà des del servei, a l’expedient. Aquest procés es porta a terme mitjançant la pestanya de “Persones vinculades”, prement sobre el botó “Vincula”. Aquest botó obrirà el cercador, des d’on es poden buscar i seleccionar les fitxes personals que s’afegiran en aquest […]

Plans d’intervenció

Aquest espai facilita l’elaboració del pla d’intervenció, el qual permet valorar, definir i alhora realitzar una previsió de futur, d’acord amb la situació de la persona o família i consensuant amb aquests, les possibilitats i dificultats existents per tal d’arribar a la millora desitjada i que marquen els objectius establerts. En la darrera part d’aquest […]

Problemàtiques

Des del moment que el/la professional de serveis socials atén la persona, comença un procés mitjançant el que s’indaga i es coneix la seva situació i, alhora, ordena i organitza les dades aportades per la persona usuària en l’espai de l’entrevista, identificant d’aquesta manera, entre d’altres aspectes, les problemàtiques. Aquestes s’han anomenat “Problemàtiques Hèstia” per […]

Problemàtiques a l’expedient d’EAIA

Fa referència tant a la als problemes detectats pel professional com els manifestats per l’usuari en el decurs de la relació. Les problemàtiques es poden registrar una sola vegada, ja que aquesta es podrà prorrogar en el temps, mitjançant la Data d’Inici i Fi, o tornar a obrir si està tancada. Per defecte el programa […]

X