Manteniment dels comptes d’usuari

A la secció “Usuaris” hi trobes la llista de tots els professionals donats d’alta i que estan actius. En aquesta llista s’hi poden veure el nom d’usuari Hèstia, el nom i cognoms del professional i tots els rols i equips que té assignats dins del programa. També es pot consultar quins usuaris han deixat d’estar […]

Manual d’usuari de l’Hèstia

El Manual d'usuari de l'Hèstia recull les funcionalitats que aplicaven al 2017. Si necessiteu consultar contingut recent, el trobareu al Portal de Suport d'Hèstia Download (PDF, 5.84MB)

Memòries

El mòdul de Memòries és un recull d’informes per a l’elaboració de les memòries oficials, és a dir, les dades estadístiques demanades pels Ens i Òrgans Oficials a totes les Àrees Bàsiques, com les del Registre Unificat de Dades dels Ens Locals (RUDEL), les memòries de l’Institut Català de la Dona (ICD), les estadístiques mensuals […]

Modificació permisos dels professionals

Els coordinadors, un cop donats d’alta els usuaris en el sistema Hèstia per part de l’Administrador, poden modificar els accessos dels professionals assignant-los a uns equips de treball o altres (siguin equips de tipus temàtic o geogràfics) segons siguin les necessitats d’organització de l’àrea bàsica, canviar el seu rol professional o concretar el seu horari laboral […]

Mòdul Alertes

Amb la intenció de facilitar als professionals usuaris de l’Hèstia la millora de la qualitat de les dades que es recullen, s’ha creat un nou mòdul de 8 alertes. Aquestes alertes són visibles per al/la coordinador/ora de tots els membres del seu equip, pel professional referent de l’expedient que la genera o per tots els […]

Mòduls d’Hèstia

Els diversos mòduls que incorpora l’Hèstia permeten registrar la intervenció, tenint en comte per una part, l’àmbit d’intervenció del professional, i per l’altre el rol de cadascun dels professionals. En aquest sentit, els professionals podran accedir a cada mòdul en funció dels permisos assignats que disposin, relacionats amb les seves funcions, els seus àmbits d’intervenció […]

X