Problemàtiques

Des del moment que el/la professional de serveis socials atén la persona, comença un procés mitjançant el que s’indaga i es coneix la seva situació i, alhora, ordena i organitza les dades aportades per la persona usuària en l’espai de l’entrevista, identificant d’aquesta manera, entre d’altres aspectes, les problemàtiques. Aquestes s’han anomenat “Problemàtiques Hèstia” per […]

Problemàtiques a l’expedient d’EAIA

Fa referència tant a la als problemes detectats pel professional com els manifestats per l’usuari en el decurs de la relació. Les problemàtiques es poden registrar una sola vegada, ja que aquesta es podrà prorrogar en el temps, mitjançant la Data d’Inici i Fi, o tornar a obrir si està tancada. Per defecte el programa […]

Què és l’expedient d’Atenció Primària?

El programa Hèstia tracta l’Expedient Familiar com la principal eina documental de treball dels professionals d’Atenció Primària: dóna suport per al treball directe dels casos, permet orientar els processos del sistema d’intervenció i agrupa tota la informació generada en un mateix lloc. L’expedient engloba dades identificatives (fitxes personals de les persones implicades), dades de diagnòstic […]

Què són els expedients d’EAIA?

Hèstia disposa d’un mòdul específic per al registre de l’atenció i la gestió dels professionals que treballen en l’àmbit de la infància en risc de 2n nivell: els expedients d’EAIA. Aquest mòdul ofereix el suport digital per tal que els professionals dels Equips d’atenció a la infància i a l’adolescència (EAIA), puguin registrar, i a […]

Què són els expedients de SIAD?

Aquest mòdul està dissenyat per a la gestió dels expedients del Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD). Permet ordenar les actuacions dels professionals, així com obtenir dades estadístiques, com per exemple les requerides per l’Institut Català de les Dones o pel Registre Unificat de Dades dels Ens Locals (Rudel Fitxa-28).

Quines dades necessita el Consorci AOC per integrar-me amb el servei?

Hi ha dos escenaris possibles: L'ens encara no és usuari del servei: hauràs de tramitar l'alta consultant les indicacions de l'apartat serveis del nostre web. Escull el servei que t'interessi i ves a "Sol·liciteu el servei". Al formulari d'alta, hauràs de marcar l'opció "Integració" com a modalitat del servei sol·licitat, si aquesta està disponible. L'ens [...]

Reactivar persones en estat èxitus

A l’Hèstia les persones poden tenir dos estats: “Actiu” i “Èxitus”. En ocasions, sigui perquè s’ha canviat erròniament aquest estat o perquè necessites registrar un tràmit post mortem del ciutadà, has de reactivar-lo per poder fer una nova actuació al seu nom abans de tornar-lo a posar en l’estat “Èxitus”.  Per tal de modificar aquest […]

Recursos

RecursosUna vegada que el/la ciutadà/na ha estat atès/a per un/a professional del servei, i s’ha pogut conèixer i valorar la situació de la persona – per tant s’han registrat actuacions, demandes i s’han detectat problemàtiques-  es pot decidir, en funció d’aquesta valoració, si s’escau proposar l’atorgament d’un recurs (servei, econòmic, tecnològic, ..). Aquesta valoració pot […]

Registres

Els registres d’accessos a l’aplicació s’han desenvolupat d’acord amb el que estableix el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel què s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de Caràcter Personal. Els registres es poden delimitar per dates i es poden exportar a […]

Restabliment contrasenya d’inici dels professionals

Per poder autogestionar-te el canvi de contrasenya per accedir a l’Hèstia, només cal clicar l’opció “He oblidat la contrasenya” de la pantalla d’inici de sessió. Rebràs un codi de verificació al correu electrònic que tens especificat dins l’Hèstia. Aquest codi és transitori i permet canviar-te la contrasenya, que ha d’incloure tots els criteris especificats a […]

Tancament d’expedients de Serveis Socials Bàsics

En el moment que ha finalitzat la intervenció del professional, o bé el seguiment de la/es prestacions que la persona o família tenien atorgades, es pot executar el tancament de l’expedient. L’expedient tancat es pot tornar a  reobrir en qualsevol moment, si torna a ser necessària la intervenció professional, la valoració i l’atorgament de noves […]

Tancar expedients d’EAIA

Acció que es du a terme si de l’estudi i la valoració fets pels serveis socials, o per bé l’EAIA es posa de manifest que la situació de l’infant o adolescent està normalitzada, i que per tant, no es troba en situació de risc de desemparament ni en risc social, s’arxivarà l’expedient i es comunicarà als progenitors, tutors […]

X