Agenda

Una vegada la Fitxa Personal del ciutadà ja s’ha registrat a Hèstia, es podrà donar cita a la persona usuària amb el seu professional referent. La cita es pot programar des del propi mòdul de l’Agenda, des de la Fitxa personal del ciutadà i des de l’expedient de serveis socials bàsics. En funció de l’organització […]

Cercador

En el moment en què una persona arriba a Serveis Socials i realitza una petició per a ser atesa, és important comprovar si aquesta persona ja està donada d’alta al programa i, per tant, ja és una persona usuària del servei o no (independentment del canal d’entrada: presencial, telefònic,…). El Cercador et permet trobar fàcilment […]

Consultes a Via Oberta disponibles a Hèstia

Actualment es poden consumir les següents consultes de Via Oberta a través de l’Hèstia: Padró Títol família nombrosa (TFN) Títol família monoparental (TFM) Discapacitat   Requisits: Accedir a  Hèstia amb  credencials (usuari/contrasenya) i amb  certificat digital. Aquest certificat podrà ser tant de nivell de signatura mig (p.e. TCAT P), com alt (p.e. TCAT), i no […]

Explotació de dades a l’Hèstia

El mòdul d’Explotació està format per un conjunt d’informes per a l’anàlisi estadística de les dades, excloent les memòries oficials, com poden ser el Registre Unificat de Dades dels Ens Locals (RUDEL) o les memòries del ICD (Institut Català de la Dona), les quals es poden trobar al mòdul de Memòries. Els llistats estan agrupats […]

Fitxa Personal

La Fitxa personal d’Hèstia és l’espai destinat a recollir tota la informació relacionada amb les dades bàsiques de la persona usuària de Serveis Socials, i certa informació complementària que pot ser útil disposar, i alhora, permet veure les diverses intervencions que es realitzen o s'han realitzat amb la persona usuària, des de qualsevol àmbit o [...]

Gestió d’incidències (suport)

A la pantalla inicial s’hi troba la finestra de gestió d’incidències del programa. Serveix per a consultar totes les incidències que has obert, tant les que estan pendents de solucionar com les ja concloses i arxivades. La llista d’incidències es filtra segons l’opció seleccionada: Actualitzades: mostra les incidències en procés de resolució que han rebut […]

Memòries

El mòdul de Memòries és un recull d’informes per a l’elaboració de les memòries oficials, és a dir, les dades estadístiques demanades pels Ens i Òrgans Oficials a totes les Àrees Bàsiques, com les del Registre Unificat de Dades dels Ens Locals (RUDEL), les memòries de l’Institut Català de la Dona (ICD), les estadístiques mensuals […]

X