Inserir marcadors del tipus casella de verificació en un Word

Per mostrar als formularis de tràmits dades com a casella de verificació ( ) es fa servir els controls de programació de Word. El primer que has de fer és comprovar que tens l’opció “Herramientas heredadas” També ho pots fer des de la pestanya “Desarrollador”, amb el botó “Herramientas heredadas” Un cop tens visibles les […]

Manteniment dels comptes d’usuari

A la secció “Usuaris” hi trobes la llista de tots els professionals donats d’alta i que estan actius. En aquesta llista s’hi poden veure el nom d’usuari Hèstia, el nom i cognoms del professional i tots els rols i equips que té assignats dins del programa. També es pot consultar quins usuaris han deixat d’estar […]

Mòdul Alertes

Amb la intenció de facilitar als professionals usuaris de l’Hèstia la millora de la qualitat de les dades que es recullen, s’ha creat un nou mòdul de 8 alertes. Aquestes alertes són visibles per al/la coordinador/ora de tots els membres del seu equip, pel professional referent de l’expedient que la genera o per tots els […]

Per què els tràmits propis han de tenir format plantilla de Word?

Qualsevol document de Microsoft Word serveix com a document associat per a un tràmit. Per garantir la compatibilitat amb tots els ordinadors del usuaris,  el document s’ha de guardar en format “Plantilla de Word 93-2007 (*.dot)”. Per guardar-lo en aquest format, un cop finalitzat el document, dintre del programa Microsoft Word s’ha d’anar a la opció […]

Registres

Els registres d’accessos a l’aplicació s’han desenvolupat d’acord amb el que estableix el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel què s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de Caràcter Personal. Els registres es poden delimitar per dates i es poden exportar a […]