Actuacions

En el moment que la persona usuària ja disposa de la cita amb el/la professional de referència, sigui aquest/a d’acollida o no, aquest /a professional durà a terme l’entrevista a l’usuari/a o a la família, per tal de conèixer la seva situació i poder valorar quina ha de ser la intervenció a realitzar, sigui d’atenció, […]