Plans d’intervenció

Aquest espai facilita l’elaboració del pla d’intervenció, el qual permet valorar, definir i alhora realitzar una previsió de futur, d’acord amb la situació de la persona o família i consensuant amb aquests, les possibilitats i dificultats existents per tal d’arribar a la millora desitjada i que marquen els objectius establerts. En la darrera part d’aquest […]

Problemàtiques

Des del moment que el/la professional de serveis socials atén la persona, comença un procés mitjançant el que s’indaga i es coneix la seva situació i, alhora, ordena i organitza les dades aportades per la persona usuària en l’espai de l’entrevista, identificant d’aquesta manera, entre d’altres aspectes, les problemàtiques. Aquestes s’han anomenat “Problemàtiques Hèstia” per […]

Què és l’expedient d’Atenció Primària?

El programa Hèstia tracta l’Expedient Familiar com la principal eina documental de treball dels professionals d’Atenció Primària: dóna suport per al treball directe dels casos, permet orientar els processos del sistema d’intervenció i agrupa tota la informació generada en un mateix lloc. L’expedient engloba dades identificatives (fitxes personals de les persones implicades), dades de diagnòstic […]

Recursos

RecursosUna vegada que el/la ciutadà/na ha estat atès/a per un/a professional del servei, i s’ha pogut conèixer i valorar la situació de la persona – per tant s’han registrat actuacions, demandes i s’han detectat problemàtiques-  es pot decidir, en funció d’aquesta valoració, si s’escau proposar l’atorgament d’un recurs (servei, econòmic, tecnològic, ..). Aquesta valoració pot […]

Tràmits

Són els documents o formularis de sol·licitud que normalment cal omplir i presentar per tal de demanar una prestació. Hèstia permet afegir tràmits en l’entorn de l’expedient de serveis socials. D’aquesta manera, i sempre que els tràmits es registrin des de l’expedient, el programa pot oferir una visió general de les actuacions, diagnòstic, prestacions i […]

Tràmits i recursos

Molts dels tràmits estan vinculats internament amb una prestació o recurs, per tant, quan es crea un tràmit, a més de crear-se l’actuació indicada en el punt anterior, també es crea un recurs automàtic en estat “Preassignat”. Uns quants exemples de vinculacions tràmit–recurs serien:  TRÀMIT  RECURS QUE ES CREA SOL. DE RECONEIXEMENT DE LA SITUACIÓ […]

Traspàs d’actuacions, demandes, problemàtiques, recursos i tràmits

Es poden traspassar actuacions, demandes, problemàtiques, recursos i tràmits d’un expedient a un altre amb molta facilitat. Imagina, per exemple, que una persona té dos expedients i per error li has registrat una actuació a l’expedient on no corresponia. Per solucionar-ho, el coordinador pot fer servir el botó de “Traspàs” que té incorporat a totes […]

Treballar amb tràmits

Des de la llista de tràmits, ja siguin els afegits a l’expedient o els de la fitxa personal, es pot consultar la informació relacionada amb el tràmit i realitzar diverses accions: Exportar: genera la sol·licitud en format Microsoft Word, incloent-hi automàticament les dades que es poden recuperar de la fitxa personal del titular del tràmit. […]