Amb la Llei 39/2015, és obligatòria la publicació en el tauler d’edictes a efectes administratius en un procediment?

L’article 44 la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions públiques (LPACAP) ordena que en els casos de notificacions infructuoses, la notificació s’ha de practicar per mitjà d’anunci publicat al BOE.De forma prèvia i amb caràcter facultatiu, el mateix article preveu la publicació d’un anunci en altres diaris oficials (p.ex. DOGC, […]

Cal arxivar els documents presentats en format paper?

Els documents que la ciutadania presenti de manera presencial en les Oficines d’assistència en matèria de registres (OAMR) hauran de ser digitalitzats, d’acord amb l’establert als articles 16 i 27 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions públiques (LPACAP), per a la seva incorporació a l’expedient administratiu electrònic, amb […]

Cal garantir que els expedients iniciats d’ofici es puguin tramitar en electrònic i en paper?

La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions públiques (LPACAP) reconeix expressament la iniciació d’ofici dels procediments administratius. En aquest cas, malgrat que el procediment administratiu general i la seva tramitació ha de ser electrònica, caldrà diferenciar si ens trobem davant de subjectes:No obligats a tramitar electrònicament (art. 14.1 LPACAP): la comunicació […]

Com cal actuar si es produeixen incidències tècniques que afectin al compliment de terminis?

El funcionament electrònic de totes les Administracions exigeix prendre en consideració les noves dinàmiques que es poden produir en la tramitació dels diferents procediments. En particular, cal tenir en compte les repercussions que poden tenir les incidències tècniques, en els terminis administratius.En aquest sentit, l’art. 32 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu […]

Com complir amb l’obligació de relació electrònica entre les Administracions catalanes i transparència entre ens?

En l’àmbit de l’Administració pública catalana, l’AOC, a través de la plataforma EACAT, ha previst tota una sèrie de trameses específiques de documentació entre els diferents òrgans administratius. Amb motiu de l’entrada en vigor de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, la necessitat de disposar d’un mecanisme d’enviament de documentació […]

Com es garanteix l’accés dels interessats a l’expedient electrònic?

Les persones interessades tenen dret a conèixer l’estat de tramitació dels procediments en què tinguin la condició d’interessats i a accedir a dades i a documentació de l’expedient. Per això, des del gestor d’expedients electrònics de cada Administració Pública, caldrà fer una publicació automàtica a la carpeta ciutadana de les dades i els documents als […]

Com es pot acreditar la representació en el procediment administratiu, tant presencialment com electrònicament?

Fins que cada entitat local disposi del registre electrònic general d’apoderaments (com a màxim fins al 2 d’abril de 2021), caldrà articular mecanismes per poder acreditar aquesta representació: Caldrà preveure en els formularis de cada tràmit, en el cas d’actuar en representació de la persona sol·licitant, quina és la forma en què s’acredita aquesta representació. […]

Com es pot fer el seguiment de la pràctica efectiva de les notificacions electròniques?

Dos dels recels de les AAPP a l’hora d’implantar la notificació electrònica són, d’una banda, saber si la ciutadania és plenament conscient d’allò que significa donar consentiment a la pràctica de la notificació electrònica i, de l’altra, tenir la certesa que han accedit al contingut de la notificació.Per aquest motiu, i per tal de minimitzar […]

Com es pot organitzar la seguretat de forma integral? Proposta d’organització.

De l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS) i l’Esquema Nacional d’Interoperabilitat (ENI) se’n deriva l’obligatorietat per a totes les Administracions públiques (AAPP) de culminar un Pla d’Adequació a les seves previsions. En concret, a l’hora d’elaborar el Pla d’adequació a l’ENS cal aprovar el document de política de seguretat.A l’hora d’iniciar aquests treballs és important identificar prèviament […]

Com garantir el dret dels interessats a no aportar dades o documents que ja obren en poder de les Administracions?

D’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions públiques (LPACAP), les Administracions públiques (AAPP) no han de requerir als interessats dades o documents no exigits per la normativa reguladora aplicable, que hagin estat elaborats per qualsevol Administració o que hagin estat aportats anteriorment per l’interessat a qualsevol Administració.Com qüestió […]

X