Què és el punt general d’accés electrònic?

D’una banda, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions públiques (LPACAP) reconeix a l’article 13.a) el dret de les persones a comunicar-se amb les Administracions públiques en les relacions amb aquestes a través d’un Punt d’Accés General Electrònic (PAGE) de l’Administració. El PAGE, però, no està definit per la LPACAP […]

Què fer quan no es disposa de registre electrònic o no funciona?

L’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions públiques (LPACAP) determina que totes les Administracions públiques (AAPP) han de disposar d’un Registre electrònic general, on s’assentin tots els documents que es presenten davant els òrgans administratius, organismes públics o entitats vinculades o dependents d’aquests. En el mateix sentit, […]

Què fer quan un subjecte obligat a relacionar-se electrònicament amb l’AAPP presenta documentació presencialment?

Primer. Cal acceptar la sol·licitud.Segon. Cal informar a la persona interessada que és un subjecte obligat a relacionar-se electrònicament amb l’Administració. A tal efecte:Les oficines d’assistència en matèria de registres (OAMR) haurien de disposar d’un model de requeriment d’esmena per raó del mitjà emprat en la tramitació, per lliurar-los als interessats  obligats a tramitar electrònicament. […]

Què pot fer una oficina d’assistència quan li presenten una sol·licitud sense el formulari específic?

L’oficina d’assistència en matèria de registres (OAMR) té l’obligació d’admetre qualsevol escrit i comunicació que es presenti, sempre que vagi adreçat a un òrgan d’una Administració Pública (AAPP). En cas que l’escrit no reuneixi els requisits legals corresponents, es requerirà a l’interessat perquè esmeni o acompanyi els documents preceptius. No obstant això, és convenient que […]