Existeixen les “còpies compulsades” en el marc de la Llei 39/2015?

Encara que la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions públiques (LPACAP) no ho indiqui expressament, de la lectura de l’article 27 es pot inferir que en el marc de la LPACAP no té sentit parlar de còpies compulsades, ja que totes les còpies en el format que sigui, són còpies […]