És l’autònom un subjecte dels definits a l’art.14 de la Llei 39/2015?

Segons l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions públiques (LPACAP), els autònoms no estan obligats a relacionar-se electrònicament amb les Administracions públiques. Aquest fet pot generar problemes de no homogeneïtat en els procediments, per exemple, amb les comunicacions prèvies o llicències d’activitats. No obstant, convé destacar que la […]