Com garantir el dret dels interessats a no aportar dades o documents que ja obren en poder de les Administracions?

D’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions públiques (LPACAP), les Administracions públiques (AAPP) no han de requerir als interessats dades o documents no exigits per la normativa reguladora aplicable, que hagin estat elaborats per qualsevol Administració o que hagin estat aportats anteriorment per l’interessat a qualsevol Administració.Com qüestió […]

Com garantir que la Carpeta Ciutadana contingui tots els tràmits?

La normativa vigent en matèria de procediment administratiu obliga totes les Administracions Públiques a facilitar per mitjans electrònics l’estat de tramitació dels procediments a les persones que tinguin la condició d’interessades. Això vol dir que cada Administració té l’obligació de fer efectiu aquest dret a la seva seu electrònica però garantint que els sistemes estiguin […]